SZUKAJ PLIKU
DOKUMENTY

UCHWAŁA NR XXV/158/12 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU

 z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

 Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 240 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 164, poz. 2539 ze zmianami), Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej.

 

§ 2

 1. Siedzibą Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój jest ratusz mieszczący się w Lądku-Zdroju przy ul. Rynek
 2. Działalność Straży Miejskiej, będącej jedną z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy prowadzona jest poza siedzibą główną określoną w ust. 1, w lokalu przy ul. Kłodzkiej 4 w Lądku-Zdroju.

 

§ 3

 1. Celem Urzędu Miasta i Gminy jest realizacja zadań z zakresu administracji publicznej na rzecz społeczności lokalnej oraz innych klientów.
 2. Urząd obsługuje klientów zewnętrznych i wewnętrznych, kierując się przepisami prawa i polityką jakości, określoną przez burmistrza.
 3. Urząd realizuje następujące zadania Gminy:
  • określane ustawami, statutem miasta i gminy, uchwałami rady miejskiej i zarządzeniami burmistrza,
  • zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej,
  • przejęte na podstawie porozumień od organów administracji rządowej, a także innych jednostek samorządu terytorialnego;

 

§ 4

Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

 • praworządności,
 • służebności wobec społeczności lokalnej,
 • racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
 • jednoosobowego kierownictwa,
 • kontroli zarządczej,
 • podziału zadań,
 • wzajemnego współdziałania,
 • podnoszenia jakości świadczonych usług,
 • przestrzegania wartości etycznych,
 • kontroli zarządczej;

 

§ 5

 1. Kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy jest burmistrz, pochodzący z wyboru.
 2. Burmistrz realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.
 3. Kierowanie urzędem   obejmuje    podejmowanie   działań przewidzianych ustawą o pracownikach samorządowych, kodeksem pracy i innymi przepisami.

 

§ 6

Organizację i zasady działania Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, nadany przez burmistrza w formie zarządzenia.

 

§ 7

Zmiany Statutu Urzędu Miasta i Gminy dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.

 

§ 9

Traci moc Uchwała Nr LI/503/06 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Lądku Zdroju (Dz.Urz.Woj.Dolnośl. z 2006 r., Nr 164, poz. 2593).

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Janusz Sosna

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/158/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

z dnia 26 lipca 2012 r.

 

Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła w Uchwałę Nr XXIII/145/12 w dniu 31 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój o tej samej treści, za wyjątkiem paragrafu 10. Statut Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój został ponownie przedłożony Radzie Miejskiej w związku z tym, że Wojewoda Dolnośląski uznał, że podjęta przez Radę Miejską Uchwała stanowi prawo miejscowe i w dniu 27 czerwca 2012 r. stwierdził Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr NK-N1.4131.650.2012.RB, nieważność Uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, ze względu na konieczność wejścia w życie niniejszej uchwały po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a nie w dniu podjęcia uchwały. Z uwagi na powyższe, termin wejścia w życie uchwały został zmieniony. Cała treść uchwały poza zapisami paragrafu 10 pozostaje bez zmian. Podjęcie niniejszej uchwały związane jest jedynie z uaktualnieniem zapisów Statutu Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. Zmiany te dotyczą m.in. nazewnictwa, gdyż zgodnie z obowiązującym Statutem Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, winna być używana nazwy Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, a nie Urząd Miasta i Gminy w Lądku Zdroju. W poprzednim statucie wskazane były 3 komórki organizacyjne gminy, mające siedzibę poza ratuszem, aktualnie jest tylko 1 – Straż Miejska (pod innym adresem niż w poprzednim statucie). Zaktualizowano także podstawę prawną podjęcia uchwały – ustawa o finansach publicznych z 2009 roku. Została także uzupełniona lista zasad, w oparciu jakie działa Urząd. Zmiana Statutu Urzędu Miasta i Gminy nie wiąże się z ponoszeniem jakichkoliwiek kosztów przez gminę, nie ma również wpływu na ustrój gminy. Ma tylko i wyłącznie charakter porządkujący.

 

Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek