RENTA PLANISTYCZNA
W związku z licznymi zapytaniami Burmistrz Lądka Zdroju informuje i wyjaśnia że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717),
„Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości”.
Powyższy przepis nakłada obligatoryjny obowiązek pobierania opłaty tzw. renty planistycznej w okresie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące jeżeli jednocześnie wystąpiły poniższe warunki:
– nastąpił wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany dotychczasowego planu co ma miejsce w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości w stosunku do poprzednio obowiązującego planu, przez co nieruchomość staje się bardziej atrakcyjna inwestycyjnie,
– w planie miejscowym dla danego rodzaju przeznaczenia nieruchomości została określona stawka procentowa wzrostu wartości nieruchomości stanowiąca podstawę do naliczenia renty planistycznej,
– dotychczasowy właściciel (użytkownik wieczysty) zbył nieruchomość w okresie 5 lat od wejścia nowych planów w życie.
Postępowanie w sprawie naliczenia renty planistycznej prowadzone jest z urzędu w drodze postępowania administracyjnego i nie jest zależne od uznania organu lecz stanowi jego obowiązek ustalenia i w ten sposób pobrania należności budżetowej. Dlatego też każdorazowe zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia od dnia wejścia nowego planu, skutkuje koniecznością wszczęcia postępowania przez Burmistrza, po uzyskaniu od notariusza sporządzającego umowę zbycia nieruchomości, wypisu z aktu sporządzonej umowy.
Zaistnienie wzrostu wartości stwierdzane jest przez rzeczoznawcę majątkowego w sporządzonej przez niego opinii przy czym określając wzrost wartości nieruchomości przyjmuje się jej stan z dnia wejścia planu w życie, natomiast poziom cen na dzień sprzedaży nieruchomości.
W związku z tym, że dla terenu Gminy Lądek  Zdrój obowiązują plany przestrzenne, które weszły w życie w roku 2004, w stosunku do wszystkich zbywanych nieruchomości do roku 2009, w których nastąpił wzrost wartości w wyniku uchwalenia planów, będą naliczane i pobierane renty planistyczne.
Obowiązek ten dotyczy ewentualnych przyszłych zmian planów.
Naliczenie renty planistycznej może, zgodnie z przepisami nastąpić przed sprzedażą nieruchomości lecz tylko na pisemny wniosek właściciela (użytkownika wieczystego), który zamierza zbyć nieruchomość.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienie można uzyskać w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju pod numerem telefonu (074) 81 17 877.

Opublikował(a): Igor Falkiewicz

Ostatnia zmiana: