STATUT URZĘDU MIASTA I GMINY

UCHWAŁA NR XXV/158/12 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU

 z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

 Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 240 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 164, poz. 2539 ze zmianami), Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej.

 

§ 2

 1. Siedzibą Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój jest ratusz mieszczący się w Lądku-Zdroju przy ul. Rynek
 2. Działalność Straży Miejskiej, będącej jedną z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy prowadzona jest poza siedzibą główną określoną w ust. 1, w lokalu przy ul. Kłodzkiej 4 w Lądku-Zdroju.

 

§ 3

 1. Celem Urzędu Miasta i Gminy jest realizacja zadań z zakresu administracji publicznej na rzecz społeczności lokalnej oraz innych klientów.
 2. Urząd obsługuje klientów zewnętrznych i wewnętrznych, kierując się przepisami prawa i polityką jakości, określoną przez burmistrza.
 3. Urząd realizuje następujące zadania Gminy:
  • określane ustawami, statutem miasta i gminy, uchwałami rady miejskiej i zarządzeniami burmistrza,
  • zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej,
  • przejęte na podstawie porozumień od organów administracji rządowej, a także innych jednostek samorządu terytorialnego;

 

§ 4

Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

 • praworządności,
 • służebności wobec społeczności lokalnej,
 • racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
 • jednoosobowego kierownictwa,
 • kontroli zarządczej,
 • podziału zadań,
 • wzajemnego współdziałania,
 • podnoszenia jakości świadczonych usług,
 • przestrzegania wartości etycznych,
 • kontroli zarządczej;

 

§ 5

 1. Kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy jest burmistrz, pochodzący z wyboru.
 2. Burmistrz realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.
 3. Kierowanie urzędem   obejmuje    podejmowanie   działań przewidzianych ustawą o pracownikach samorządowych, kodeksem pracy i innymi przepisami.

 

§ 6

Organizację i zasady działania Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, nadany przez burmistrza w formie zarządzenia.

 

§ 7

Zmiany Statutu Urzędu Miasta i Gminy dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.

 

§ 9

Traci moc Uchwała Nr LI/503/06 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Lądku Zdroju (Dz.Urz.Woj.Dolnośl. z 2006 r., Nr 164, poz. 2593).

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Janusz Sosna

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/158/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

z dnia 26 lipca 2012 r.

 

Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła w Uchwałę Nr XXIII/145/12 w dniu 31 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój o tej samej treści, za wyjątkiem paragrafu 10. Statut Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój został ponownie przedłożony Radzie Miejskiej w związku z tym, że Wojewoda Dolnośląski uznał, że podjęta przez Radę Miejską Uchwała stanowi prawo miejscowe i w dniu 27 czerwca 2012 r. stwierdził Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr NK-N1.4131.650.2012.RB, nieważność Uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, ze względu na konieczność wejścia w życie niniejszej uchwały po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a nie w dniu podjęcia uchwały. Z uwagi na powyższe, termin wejścia w życie uchwały został zmieniony. Cała treść uchwały poza zapisami paragrafu 10 pozostaje bez zmian. Podjęcie niniejszej uchwały związane jest jedynie z uaktualnieniem zapisów Statutu Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. Zmiany te dotyczą m.in. nazewnictwa, gdyż zgodnie z obowiązującym Statutem Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, winna być używana nazwy Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, a nie Urząd Miasta i Gminy w Lądku Zdroju. W poprzednim statucie wskazane były 3 komórki organizacyjne gminy, mające siedzibę poza ratuszem, aktualnie jest tylko 1 – Straż Miejska (pod innym adresem niż w poprzednim statucie). Zaktualizowano także podstawę prawną podjęcia uchwały – ustawa o finansach publicznych z 2009 roku. Została także uzupełniona lista zasad, w oparciu jakie działa Urząd. Zmiana Statutu Urzędu Miasta i Gminy nie wiąże się z ponoszeniem jakichkoliwiek kosztów przez gminę, nie ma również wpływu na ustrój gminy. Ma tylko i wyłącznie charakter porządkujący.

 

Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek

DANE KONTAKTOWE

URZĄD MIASTA I GMINY LĄDEK-ZDRÓJ

ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój
tel. 74 8117 850, fax 74 8147 418
e-mail:umig@ladek.pl, www.ladek.pl

NIP: 881-10-00-989
REGON: 890523556
ADRES SKRYTKI ePUAP: /UMIGLZ/SkrytkaESP

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

BURMISTRZ LĄDKA-ZDROJU

Tomasz Nowicki
74 81 17 866
burmistrz@ladek.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU

Kazimierz Szkudlarek
74 81 17 866
wice@ladek.pl

SEKRETARZ GMINY

Alicja Piwowar
74 81 17 866
sekretarz@ladek.pl

SKARBNIK GMINY

Wioletta Wiśniewska
74 81 17 861
skarbnik@ladek.pl

 
WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

GŁÓWNA KSIĘGOWA:

Helena Kołodziej
CKIR, IIp., pok. 29
74 81 17 870
  530 824 659
glownaksiegowa@ladek.pl

INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

Bożena Tomczak
CKIR, Ip., pok. 12
534 950 821

rozliczenia@ladek.pl

INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ I PŁAC

Hanna Juhas-Roszczypała
CKIR, IIp., pok. 29
  530 824 659
place@ladek.pl

REFERENT DS. POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Łucja Brzezińska
CKIR, Ip, pok. 12
530 701 927
dochody2@ladek.pl

INSPEKTOR DS. POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Kamila Kopytko
CKIR, Ip., pok. 12
530 701 927
kasa@ladek.pl

INSPEKTOR DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO I VAT

Agnieszka Bołoz
CKIR, Ip., pok. 12
534 950 821
podatekvat@ladek.pl

 

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Aneta Celnik
CKIR, IIp, pok. 26
74 81 17 865

574 433 474
podatki2@ladek.pl

INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ KONTROLI PODATKOWEJ

Malwina Celnik
CKIR, IIp., pok. 26
535 166 040
podatki1@ladek.pl

INSPEKTOR DS. WINDYKACJI I KONTROLI PODATKOWEJ

Joanna Tomaszkiewicz
CKIR, IIp., pok. 26
535 166 040
windykacja@ladek.pl

REFERENT DS. KONTROLI PODATKOWEJ

Sabina Karpiczenko
CKIR, IIp., pok. 26
535 166 040
kontrola@ladek.pl

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

WYDZIAŁEM KIERUJE: ZASTĘPCA BURMISTRZA

Alicja Piwowar
pokój 18
74 81 17 850
wice@ladek.pl
sekretarz@ladek.pl

INSPEKTOR DS. KADR, NADZORU BHP I ADMINISTRACJI

Anna Sokołowska
pokój 9
74 81 17 858
kadry@ladek.pl

INSPEKTOR DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

Monika Bukowska
CKIR, IP., pokój 14
74 81 17 857
574 434 382
dowody@ladek.pl

INSPEKTOR DS. OŚWIATY

Tomasz Erdmański
CKIR, IIp., pok. 29
535 307 228
oswiata@ladek.pl

PODINSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH I OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

Adam Rodak
pokój 7
74 81 17 860
kryzys@ladek.pl

Biuro czynne: 7.30 – 14.30

REFERENT DS. OBSŁUGI KLIENTA I OCHRONY ZDROWIA

Angelika Osuch
pokój 1
530 699 364
bok@ladek.pl

REFERENT DS. OBSŁUGI KLIENTA I OCHRONY ZDROWIA

Anna Brzezińska
pokój 1
74 81 17 850
umig@ladek.pl

REFERENT DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Monika Bloch
pokój 21
74 81 17 866
asystentburmistrza@ladek.pl

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Dorota Kuczwalska
CKIR, IIp., pok. 22
  574 429 899
mikroprojekty@ladek.pl

INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Anna Witos
CKIR, IIp., pok. 22
530 612 877
zamowienia@ladek.pl

INSPEKTOR DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Jolanta Kotlarz
CKIR, IIp., pok. 22
organizacje@ladek.pl

INSPEKTOR DS. DROGOWNICTWA I INWESTYCJI

Marcin Kochański
CKIR, IIp., pok. 22
74 81 17 872
664 815 228
drogi@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

Beata Stuła
CKIR, IIp., pok. 22
gospodarkakomunalna@ladek.pl

INSPEKTOR DS. OBSŁUGI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Katarzyna Mironiak
CKIR, IIp., pok. 22
inkubatorladek@ladek.pl

 

WYDZIAŁ MIENIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Jolanta Pelczarska – Mlak
CKIR, IIp., pok. 11
574 434 092
gospodarkaprzestrzenna@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Iwona Kowalczyk
CKIR, IIp., pok. 17
531 641 440
nieruchomosci@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM

Justyna Pożarycka
CKIR, IIp., pok. 11
537 584 573
geodezja@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Agnieszka Mozer
CKIR, IIp., pok. 11
537 584 573
dzierzawy@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Magdalena Suliga
CKIR, IIp., pok. 11
530 703 183
przetargi@ladek.pl

INSPEKTOR DS. ROLNICTWA I GOSPODARKI ODPADAMI

Aleksandra Halewicz
CKIR, IIp., pok. 17
534 237 812
rolnictwo@ladek.pl

REFERENT DS. LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Katarzyna Kotlarz
CKIR, IIp., pok. 17
531 641 440
lesnictwo@ladek.pl

 

WYDZIAŁ PROMOCJI, TURYSTYKI I UZDROWISKA

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Grzegorz Szczygieł
CKIR, IIp., pok. 22
74 81 17 855
531 959 591
turystyka@ladek.pl

INSPEKTOR DS. OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ I SOŁECTW

Emilia Pilarska
CKIR, IIp., pok. 29
662 291 381
radamiejska@ladek.pl

REFERENT DS. PROMOCJI I SPORTU

Ireneusz Pieczarka
CKIR, IIp., pok. 22
sport@ladek.pl

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Rafał Szatan
535 626 502
gospodarkalesna@ladek.pl

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Alicja Bryja
CKIR, Ip., pokój 14
74 81 17 853
530 700 643
usc@ladek.pl

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, INFORMATYKA

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD) / INFORMATYK

Igor Falkiewicz
pokój 6
74 81 17 859
  534 276 082
informatyk@ladek.pl
iod@ladek.pl

 

STRAŻ MIEJSKA

Biuro: ul. Kłodzka 4
74 81 48 099
strazmiejska@ladek.pl

KOMENDANT STAŻY MIEJSKIEJ

Krzysztof Szecel
698628472

MŁODSZY INSPEKTOR STRAŻY MIEJSKIEJ

Artur Steblok
698628473

INSPEKTOR STRAŻY MIEJSKIEJ

Krzysztof Szychalski
698628471

MŁODSZY STRAŻNIK STRAŻY MIEJSKIEJ

Małgorzata Bryja
533635386

INFORMACJE O DZIAŁANIU URZĘDU

herb

URZĄD MIASTA I GMINY
LĄDEK-ZDRÓJ

ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój
tel. 74 8117 850, fax 74 8147 418
e-mail:umig@ladek.pl, www.ladek.pl

NIP: 881-10-00-989
REGON: 890523556
ADRES SKRYTKI ePUAP: /UMIGLZ/SkrytkaESP

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

KASA URZĘDU JEST NIECZYNNA!

OPŁATY SKARBOWE I OPŁATY ZA ODPADY

Opłaty skarbowe można wpłacać na konto Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój:
Nr konta: 86 9588 0004 0039 1111 2000 0010
– GBS w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój. 

Opłaty za odpady można wpłacać na konto:

Nr konta: 77 9588 0004 3900 1111 2000 0540
– GBS w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój.

Dane do przelewów z zagranicy:

KOD SWIFT: GBWCPLPP
IBAN: PL 86 9588 0004 0039 1111 2000 0010
IBAN: PL 77 9588 0004 3900 1111 2000 0540

INFORMACJA:
na fakturach i rachunkach powinien być zapis:

nabywca: Gmina Lądek-Zdrój, 57-540 Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31 NIP: 8811001664
odbiorca:
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, 57-540 Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31

LĄDEK-ZDRÓJ - RATUSZ
URZĄD MIASTA I GMINY

WYKAZ STANOWISK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

 

Nazwa wydziału/komórki organizacyjnej

Lp.

Nazwa stanowiska,

wymiar zatrudnienia i numer stanowiska

Symbol komórki

Burmistrz

1         

Burmistrz Lądka-Zdroju (1) – 1

B

Zastępca Burmistrza

2         

Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju (0,75) -1

ZB

Wydział Promocji, Sportu, Turystyki
i Uzdrowiska

3         

Kierownik Wydziału Promocji, Sportu, Turystyki   
i Uzdrowiska (1) – 9

PR

4         

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i sołectw (1) – 901

5         

Stanowisko ds. promocji i sportu (1) – 907

 

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

6         

Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju (1) – 202

WR

7         

Stanowisko ds. zamówień publicznych (1) – 206

8         

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i inwestycji (1)-204

9         

Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji  (1) –203

10      

Stanowisko ds. architektury, budownictwa i inwestycji (1) -207

11      

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz budżetu obywatelskiego (1) – 205

12      

Stanowisko ds. obsługi podmiotów gospodarczych (1) – 208

Wydział Organizacyjny

13      

Sekretarz Gminy (0,25) – 3

OR

 

14      

Stanowisko ds. kadr, nadzoru BHP i administracji (1) – 301

15      

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (1) – OR-302

16      

Stanowisko ds. oświaty (0,75) –311

17      

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych
i obsługi informatycznej (1) -304

18      

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i archiwum zakładowego (1) – 305

19      

Stanowisko ds. obsługi klienta i ochrony zdrowia (2) – 312, 313

20      

Sprzątaczka (1,5) – 307, 308,309

21      

Goniec (1) – 310

22      

Pomoc administracyjna (2) – 306,314

Wydział
Finansowo-Budżetowy

23      

Skarbnik Gminy (1) – 5

FB

24      

Główny Księgowy Urzędu (1) – 501

25      

Stanowisko ds. rozliczeń i płac (1) – 504

26      

Stanowisko ds. poboru podatków i opłat lokalnych (2) – 506, 507

27      

Stanowisko ds. rozliczeń finansowych (1) – 508

28      

Stanowisko ds. majątku trwałego i podatku VAT (1) – 510

Wydział Mienia
i Ochrony Środowiska

29      

Kierownik Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska (1) – 4

IF

 

 

30      

Stanowisko  ds. geodezji i gospodarki mieniem (1) – 403

31      

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami  (1) – 406

32      

Stanowisko ds. ochrony środowiska i leśnictwa (1) – 409

33      

Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska (1) – 410

34      

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska (2) – 411, 408

 

Straż Miejska

35      

Komendant Straży Miejskiej (1) – 6

SM

36      

Stanowisko ds. Straży Miejskiej (3) – 601, 602, 604

Urząd Stanu Cywilnego

37      

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (1) – 001

USC

Wydział Gospodarki Leśnej

38      

Kierownik Wydziału Gospodarki Leśnej  (1) – 8

GL

39      

Robotnik gospodarczy (2) – 801, 802

Wydział Podatków

i Opłat lokalnych

40      

Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych (1) – 10

WP

41      

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz kontroli podatkowej (1) – 101

42  

 

 

43   

Stanowisko ds. windykacji należności oraz kontroli podatkowej (1) – 102

 

Stanowisko ds. kontroli podatkowej (1) – 103

Samodzielne stanowiska

44     

Inspektor ochrony danych – samodzielne stanowisko (1) –11

IOD