Skip to content

Kategorie BIP: GMINA

STATUT MIASTA I GMINY

Obwieszczenie nr 1/2014 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) ogłasza się w załączniku Nr 1 do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, uchwalonego Uchwałą Nr XV/95/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lądek- Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 10.02.2012 r., poz. 584) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych :

 • uchwałą Nr XX/115/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 1 marca 2012 w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 05.04.2012 r., poz. 1305);
 • uchwałą Nr XXII/138/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 23.05.2012 r., poz. 1854).

Przewodniczący Rady Miejskiej Lądka-Zdroju: Janusz Sosna

 

 Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia nr 1/2014 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

z dnia 27 lutego 2014 r.

 

UCHWAŁA NR XV/95/11

 

RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU

z dnia 27 października 2011 r. (tekst jednolity)

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Na podstawie art.3 ust.1, art. 5 ust.3, art. 11b ust 3, art. 18 ust.2 pkt 1), art. 18 a ust.5, art 22 ust. 1 i 2, art 23 ust.2, art. 40 ust.2 pkt 1) i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami : z 2002r. : Dz.U.Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U.Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806; z roku 2003: Dz.U.Nr 80 poz. 717,

Dz.U.Nr 162 poz. 1568; z roku 2004: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203, z roku 2005: Dz. U. Nr

172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457; z roku 2006: Dz.U. Nr 17 poz. 128, Dz.U. Nr 181 poz. 1337; z roku

2007: Dz.U. Nr 48 poz. 327, Dz.U. Nr 138 poz. 974, Dz. U.Nr 173 poz. 1218; z roku 2008: Dz. U. Nr 180 poz.

1111, Dz.U. Nr 223 poz. 1458; z roku 2009: Dz.U. Nr 52 poz. 420, Dz.U. Nr 157 poz. 1241; z roku 2010:

Dz.U. Nr 28 poz. 142, Dz.U Nr 28 poz. 146, Dz.U. Nr 40 poz. 230 ,Dz.U. Nr 106 poz. 675; i z roku 2011: Nr

21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 ) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala

STATUT MIASTA I GMINY LĄDEK-ZDRÓJ DZIAŁ I.

PRZEPISY OGÓLNE

 

 • 1. Statut określa:
 • ustrój miasta i gminy Lądek – Zdrój, i tryb pracy organów Gminy,
 • zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy,
 • organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, w tym komisji Rady Miejskiej,
 • zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej,
 • zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady Miejskiej i jej komisji,
 • zasady nadawania honorowego obywatelstwa
 • 2. Użyte w niniejszym Statucie wyrażenia oznaczają:
 • ustawa z dnia 8marca o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z roku 2001 Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),
 • Gmina – Miasto i Gmina Lądek-Zdrój,
 • Rada – Rada Miejska Lądka-Zdroju,
 • Przewodniczący – Przewodniczący Rady Miejskiej Lądka-Zdroju,
 • Burmistrz – Burmistrz Lądka-Zdroju,
 • Urząd – Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój,
 • Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Lądka-Zdroju,
 • Komisja – komisja Rady Miejskiej Lądka-Zdroju,
 • Komisja Rewizyjna – Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Lądka-

 

 

 • Statut – Statut Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
 • 3. 1. Gmina Lądek-Zdrój położona jest w Powiecie Kłodzkim w Województwie Dolnośląskim.
  1. Lądek-Zdrój jest gminą uzdrowiskową, o jakiej mowa w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.
  2. Siedzibą władz gminy jest miasto Lądek-Zdrój.
  3. W Gminie utworzono następujące sołectwa:
 • Kąty Bystrzyckie,
 • Konradów,
 • Lutynia,
 • Orłowiec,
 • Radochów,
 • Skrzynka,
 • Stójków,
 • Trzebieszowice,
 • Wojtówka.
  1. Mapa Gminy wraz z granicami sołectw określona jest w Załączniku Nr 1 do niniejszego
 • 4. 1. Gmina Lądek-Zdrój posiada herb, flagę, sztandar i hejnał, określone odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej.
 1. Herb, flaga, sztandar i hejnał wymienione w ust.1 podlegają ochronie prawnej.
 • 5. Celem gminy uzdrowiskowej jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi lecznictwa uzdrowiskowego, rozwijanie gospodarki miejscowej z uwzględnieniem lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki a także rolnictwa i leśnictwa.

DZIAŁ II.

RADA MIEJSKA I JEJ KOMISJE

 

Rozdział 1.

Organizacja wewnętrzna Rady Miejskiej

 

 • 6. 1. Na pierwszej sesji  Rada  wybiera  ze  swojego  grona  Przewodniczącego  Rady  i od  1 do 2 Wiceprzewodniczących. O liczbie wiceprzewodniczących decyduje Rada w odrębnej uchwale.
 1. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący w szczególności:
 • przygotowuje porządek obrad sesji,
 • zwołuje sesje Rady,
 • przewodniczy obradom,
 • sprawuje policję sesyjną,
 • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
 • podpisuje uchwały Rady,
 • czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich
 1. Wiceprzewodniczący pomaga Przewodniczącemu Rady wprowadzeniu obrad sesji, w szczególności prowadzi listę mówców wg kolejności zgłoszeń oraz oblicza wyniki głosowania jawnego i imiennego.

 

 

 1. W przypadku konieczności opuszczenia obrad w czasie sesji przez Przewodniczącego Rady, dalszą część obrad prowadzi Wiceprzewodniczący wskazany przez Przewodniczącego. Fakt ten odnotowuje się w protokole z sesji.
 2. Upoważniony przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący wykonuje zadania określone ustawą oraz w 2 dla Przewodniczącego Rady w przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności wykonywania przez niego zadań.
  • Przewodniczący Rady posiada stałe upoważnienie Rady Miejskiej do uczestnictwa w spotkaniach i uroczystościach oraz występowania w imieniu Rady. Przewodniczący może udzielić dalszego pełnomocnictwa wyłącznie Wiceprzewodniczącemu.
  • 7. 1) Obsługę Rady i jej komisji zapewnia Burmistrz , w szczególności organizuje wszelką pomoc techniczną i organizacyjną w przygotowaniu sesji.

2) Korespondencję przeznaczoną do Rady Miejskiej lub Przewodniczącego bez otwierania przekazuje się bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej

Rozdział 2.

Tryb pracy Rady Miejskiej

 

 • 8. 1. Rada Miejska obraduje na sesjach:
 • zwyczajnych, zgodnie z ramowym planem pracy Rady,
 • nadzwyczajnych, zwoływanych    poza    rocznym    ramowym planem                  pracy                w trybie               określonym w art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym,
  1. Rada Miejska działa zgodnie zuchwalonym ramowym planem pracy, uchwalanym do końca roku poprzedzającego rok kalendarzowy objęty tym planem.
  2. W razie potrzeby Rada Miejska może dokonywać zmian i uzupełnień w ramowym planie
 • 9. 1. W okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rada określa uchwałą główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady.
 1. Na ostatniej sesji w kadencji Rada przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady i jej komisji w okresie kadencji. Sprawozdanie, o którym mowa, przedkładane jest Radzie kolejnej kadencji.
 • 10. 1. Pierwsza sesja nowo wybranej Rady ma uroczystą oprawę, a jej otwarcie poprzedzone jest odegraniem Hymnu Państwowego.
 1. Porządek obrad sesji, o której mowa w ust.1, obejmuje sprawozdanie dotychczasowego Burmistrza o stanie Gminy oraz sprawozdanie Rady poprzedniej kadencji, o którym mowa w paragrafie 9 ust.2.
 • 11. 1. Projekty uchwał oraz inne materiały na sesje i na posiedzenia komisji Rady Burmistrz przedkłada Przewodniczącemu Rady wraz z wnioskiem o ujęcie tych materiałów w porządku obrad.
 1. Dokumenty wymienione w 1 podpisuje Burmistrz, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Burmistrza.
 2. Materiały, o których mowa w 1 składa się Przewodniczącemu Rady najpóźniej na 10 dni przed terminem sesji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 3. Materiały związane zuchwaleniem Statutu Miasta i Gminy i zmian w Statucie oraz rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu, składa się Przewodniczącemu Rady co najmniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia obrad sesji.

 

 

1) Zmieniony przez § 1 ust.1 uchwały Nr XX/115/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 05.04.2012 r., poz. 1305), który wszedł w życie dniem 20 kwietnia 2012 r.

 

 

 1. Projekt budżetu miasta i gminy składa się Przewodniczącemu Rady w trybie i terminach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.
 • 12. 1. Przewodniczący Rady przygotowuje i zwołuje sesje Rady.
 1. O sesji zwyczajnej i uroczystej zawiadamia się radnych co najmniej na 6 dni przed dniem, w którym zaplanowano sesję z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Materiały związane z uchwaleniem Statutu Miasta i Gminy i zmian w Statucie, budżetu miasta i gminy oraz rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu, dostarcza się radnym co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia obrad sesji.
 3. Zawiadomienie powinno zawierać:
 • miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji,
 • porządek obrad,
 • dołączone projekty uchwał i inne materiały przedłożone na sesję.
 1. W przypadku zwołania sesji nadzwyczajnej materiały dostarcza się radnym co najmniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia obrad.
  • (skreślony)
 2. Zawiadomienia o sesji wraz z porządkiem obrad podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie, na terenie miasta oraz w sołectwach, na co najmniej 5 dni przed terminem sesji.
 3. Zawiadomienia o sesji, porządek obrad oraz projekty uchwał Rady Miejskiej zamieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, niezwłocznie po ustaleniu porządku obrad, nie później na 3 dni przed dniem rozpoczęcia obrad sesji.
 • 13. 1.3) Przed każdą sesją Przewodniczący Rady ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.
 1. W sesji mogą brać udział przedstawiciele prasy, radia i telewizji, po uprzednim zgłoszeniu udziału Przewodniczącemu Rady.
 2. O udziale dziennikarzy i utrwalaniu przez nich dźwięku i obrazu w czasie sesji Przewodniczący informuje Radę.
 3. Za pośrednictwem urządzeń technicznych obrady sesji mogą być na żywo transmitowane w sieci internet lub nagrywane i udostępnianie w wersji elektronicznej.
 • 14. 1. Przekazywanie radnym, Burmistrzowi, sekretarzowi gminy oraz skarbnikowi gminy zawiadomień, projektów uchwał i innych materiałów na sesje i posiedzenia komisji rady obowiązuje drogą elektroniczną.
 1. W przypadku awarii serwerów lub sieci internet oraz na pierwszą sesję Rady w nowej kadencji dopuszcza się przekazywanie radnym zawiadomień, projektów uchwał i innych materiałów na sesje i posiedzenia komisji Rady w innej formie.
 2. 4) Gmina użycza radnym niezbędny zestaw komputerowy. Na wniosek radnego może on używać własny sprzęt komputerowy.

 

2) Skreślony przez § 1 ust.2 uchwały Nr XX/115/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 05.04.2012 r., poz. 1305), który wszedł w życie dniem 20 kwietnia 2012 r

3) Zmieniony przez § 1 ust.3 uchwały Nr XX/115/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 05.04.2012 r., poz. 1305), który wszedł w życie dniem 20 kwietnia 2012 r

4) Zmieniony przez § 1 ust.4 uchwały Nr XX/115/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 05.04.2012 r., poz. 1305) który wszedł w życie dniem 20 kwietnia 2012 r i § 1 pkt 1 uchwały Nr XXII/138/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 026.05.2012 r., poz. 1854), który wszedł w zycie z dniem 7 czerwca 2012 r.

 

 

 1. Materiały dotyczące sesji Rady i posiedzeń komisji, dostępne są dla osób wymienionych wust.1 na specjalnym portalu, poprzez wprowadzenie indywidualnego identyfikatora i hasła.
 2. Identyfikatory i hasła, o których mowa w 4 przydziela Burmistrz.
 3. Zamieszczenie materiałów, o których mowa w ust. 1 na portalu określonym w 4 w terminach ustalonych w paragrafach: 12 ust. 2, par. 12 ust. 3 , par. 12 ust. 5 , uważa się za skuteczne doręczenie zawiadomienia.
 4. Na portalu określonym w ust. 4, umieszcza się również inne materiały i informacje dotyczące funkcjonowania wspólnoty samorządowej, w tym wnioski i interpelacje radnych oraz treść odpowiedzi.
 5. W momencie pobrania pliku z portalu, na adres poczty elektronicznej Biura Rady Urzędu Miasta i Gminy wysyłana będzie dodatkowo informacja potwierdzająca ten fakt.
 6. 5) Radnym na wskazane konto poczty elektronicznej przesyłane będą informacje o umieszczeniu materiałów i ich dostępności na portalu wymienionym w ust. 4.
 7. 6) Wszystkie materiały są skanowane i umieszczane na portalu w formacie
 8. Na portalu, określonym w 4 dostępne są również wszystkie archiwalne materiały, wprowadzone od dnia rozpoczęcia funkcjonowania portalu.
 9. Urząd zapewnia wykonywanie kopii zapasowych zawartości portalu w celu zabezpieczenia go przed utratą zamieszczonych na nim danych.
 10. W przypadku określonym w ust.2 materiały są przekazywane radnemu z osobistym ich odbiorem w Biurze Rady, w terminie wyznaczonym telefonicznie, z zastrzeżeniem ust. 14.i ust.15.
 11. 7) (skreślony)
 12. Zawiadomienie o pierwszej sesji w nowej kadencji dostarcza się radnym w formie pisemnej pod wskazany adres zamieszkania.
 • 15. 1. Sesje Rady są jawne, co oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.
 1. W celu umożliwienia udziału w sesji grupom zorganizowanym powyżej 10 osób, winny one w miarę możliwości

z 3 dniowym wyprzedzeniem zgłosić Przewodniczącemu Rady zamiar uczestnictwa w sesji, podając liczbę uczestników, aby zabezpieczyć odpowiednie miejsca dla publiczności oraz ewentualne nagłośnienie obrad.

W takim przypadku Przewodniczącemu przysługuje prawo zmiany miejsca posiedzenia.

 • 16. Na sali obrad wyznacza się następujące miejsca:
 • za stołem prezydialnym zasiadają: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady,
 • miejsca dla radnych oraz obsługi prawnej Rady Miejskiej,
 • miejsca dla zaproszonych gości,
 • miejsca dla obsługi sesji oraz dla pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, referujących sprawy

będące przedmiotem sesji,

5) Zmieniony przez § 1 ust.5 uchwały Nr XX/115/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 05.04.2012 r., poz. 1305), który wszedł w życie dniem 20 kwietnia 2012 r

6) Zmieniony przez § 1 ust.6 uchwały Nr XX/115/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 05.04.2012 r., poz. 1305), który wszedł w życie dniem 20 kwietnia 2012 r

7) Skreślony przez § 1 ust.7 uchwały Nr XX/115/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 05.04.2012 r., poz. 1305), który wszedł w życie dniem 20 kwietnia 2012 r.

 

 

 • miejsca dla publiczności i mediów.
 • 17. 1. Porządek obrad sesji Rady Miejskiej powinien zostać wyczerpany na jednym posiedzeniu. 2.Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek radnego albo Burmistrza może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji, jednak nie później niż w terminie 14 dni.
 1. Powodem przerwania obrad może być w szczególności:
 • niemożliwość wyczerpania porządku obrad,
 • konieczność rozszerzenia porządku obrad,
 • potrzeba dostarczenia dodatkowych materiałów,
 • brak quorum niezbędnego do podejmowania uchwał,
 • inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie kontynuowanie obrad i podejmowanie uchwał.
 • Fakt przerwania obrad odnotowuje się w protokole z
 1. W protokole z sesji odnotowuje się też nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady powodując konieczność przerwania sesji.
 • 18. 1.8) (skreślony)
 1. W sesji z głosem doradczym mogą uczestniczyć:
 • Sekretarz Gminy,
 • Skarbnik Gminy,
 • 19. 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej następuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodniczącego Rady formuły: “Otwieram obrady sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju”.
  1. Po otwarciu sesji Przewodniczący:
 • stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, z zastrzeżeniem 3,
 • przyjmuje wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad: z wnioskiem takim może wystąpić: Przewodniczący Rady, Burmistrz lub jego Zastępca, komisja Rady, klub radnych lub radny. W przypadku braku wniosków, przyjęcia porządku obrad nie głosuje się.
 • poddaje pod głosowanie wnioski, o których mowa w pkt 2).
  1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w chwili otwarcia obrad stosuje się odpowiednio przepis paragrafu 17 ust. 2.
 • 20. 1. Porządek obrad każdej sesji zwyczajnej powinien obejmować w szczególności:
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 • sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami,
 • rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,
 • interpelacje i pytania radnych,
 • wnioski i oświadczenia
 1. Porządek obrad sesji nadzwyczajnej nie zawiera punktów 1) i 2) wymienionych w ust.1.

 

 

 

8) Zmieniony przez § 1 ust.8 uchwały Nr XX/115/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 05.04.2012 r., poz. 1305), który wszedł w życie dniem 20 kwietnia 2012 r.. skreślony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XXII/138/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 026.05.2012 r., poz. 1854), który wszedł w zycie z dniem 7 czerwca 2012 r.

 

 

 • 21. 1. Zgłoszone przez radnych wnioski wymagają przegłosowania przez Radę. Wnioski przekazuje się Burmistrzowi do realizacji w terminie do 3 dni od zakończenia sesji. Informacje w sprawie realizacji wniosków przekazuje Burmistrz pisemnie Przewodniczącemu Rady w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a w przypadku wniosków, których realizacja trwa powyżej 21 dni w możliwie najkrótszym terminie.
 1. Radni mogą zwracać się z pytaniami dotyczącymi wszystkich spraw z zakresu działania Gminy. Odpowiedzi na pytania udziela Burmistrz lub jego Zastępca. Burmistrz może wskazać inną osobę, w szczególności kierownika jednostki organizacyjnej lub pracownika merytorycznego Urzędu, do udzielenia
 2. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie podczas sesji, w szczególności z uwagi na jego szczegółowość lub brak dostępu do dokumentów, Burmistrz udziela radnemu odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni, z powiadomieniem Przewodniczącego Rady. Wykaz zgłoszonych pytań przekazuje się Burmistrzowi w terminie do 3 dni od zakończenia sesji.
 3. 9) (skreślony)
 4. Odpowiedzi na pytania i wnioski dotyczące funkcjonowania Rady udziela Przewodniczący Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 • 22. 1. Interpelację składa się na piśmie w sprawach zasadniczych dla funkcjonowania Gminy.
 1. Interpelacje kieruje się do Burmistrza za pośrednictwem Przewodniczącego Rady. Interpelacja może być złożona (odczytana) podczas sesji. Radny może interpelację złożyć również w okresie pomiędzy sesjami. Interpelacje Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie interpelowanemu.
 2. W razie braku odpowiedzi na interpelację, radny ma prawo zwrócić się do Przewodniczącego Rady o interwencję lub złożyć skargę.
 3. Rejestr interpelacji i odpowiedzi na nie prowadzi Biuro
 • 23. 1. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
 1. Przewodniczący udziela głosu radnym według kolejności zgłoszeń.
 2. Radnym przysługuje    pierwszeństwo   w zabraniu    głosu         przed        gośćmi          i publicznością.  Goście i przedstawiciele publiczności mogą zabrać głos po zezwoleniu Przewodniczącego.
 3. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.
 4. Przewodniczący udziela głosu Burmistrzowi na jego wniosek poza kolejnością mówców zapisanych do głosu.
 5. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie
 • 24. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 1. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień.
 2. Jeżeli temat lub forma wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący udziela radnemu Gdy upomnienie nie odniosło skutku, Przewodniczący może odebrać radnemu głos. Fakt ten odnotowuje się z protokole z sesji.
 3. Przepis 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób nie będących radnymi a uczestniczących w sesji.
 4. W przypadku zakłócania porządku publicznego podczas sesji Przewodniczący wzywa organy porządkowe.
 5. Przewodniczący, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad osobom, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

9) Skreślony przez § 1 ust.9 uchwały Nr XX/115/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 05.04.2012 r., poz. 1305), który wszedł w życie dniem 20 kwietnia 2012 r.

 

 

 • 25. 1. W dyskusji nad daną sprawą w porządku obrad radny może zabierać głos dwa razy. Czas trwania pierwszej wypowiedzi jest ograniczony do 5 minut, a przy powtórnym zabraniu głosu w tej samej sprawie do dwóch minut. O udzieleniu radnemu głosu dodatkowo decyduje Przewodniczący Rady. Powyższe ograniczenia nie dotyczą Burmistrza.
 1. Radni zabierający głos mają obowiązek koncentrować się na istocie sprawy, unikać dygresji i zbędnych
 2. Przewodniczący Rady udziela głosu przedstawicielom publiczności po uprzednim zapisaniu się przez nich do głosu, wyłącznie w sprawach będących przedmiotem obrad Rady. Przewodniczący Rady nie udzieli głosu, jeśli sprawa dotyczy indywidualnej sprawy mieszkańca lub innej osoby uczestniczącej w sesji.
 3. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję i oznajmia, że Rada przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko dla zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego dotyczącego sposobu głosowania.
 • 26. 1. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosku formalnego, dotyczącego w szczególności:
 • sprawdzenia quorum,
 • zmiany lub uzupełnienia porządku obrad,
 • ograniczenia czasu wystąpień mówców,
 • zakończenia wystąpień,
 • zakończenia dyskusji i przystąpienia do głosowania,
 • zarządzenia przerwy,
 • odesłania projektu uchwały do prac w komisji,
 • ponownego przeliczenia głosów,
 • przestrzegania zasad obrad określonych w Statucie,
 • zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
 • przeprowadzenia głosowania imiennego,
 • ograniczenia wystąpień do opinii komisji lub klubów,
 • przerwania lub zamknięcia
 1. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku.
 • 27. W razie potrzeby Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Burmistrzowi ustosunkowanie się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność przygotowania poprawek do rozpatrywanego dokumentu.
 • 28. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: “Zamykam obrady sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju”.
 1. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji. Dotyczy to także sesji, która odbyła się na więcej niż jednym posiedzeniu.
 • 29. 1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego, Rada jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.
 1. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały Rady. Postanowienia tego nie stosuje się do prostowania oczywistych pomyłek pisarskich.
 • 30. 1. Z przebiegu sesji sporządza się protokół stanowiący zwięzłe streszczenie obrad. Protokół zawiera:

 

 

 • określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad oraz osoby sporządzającej protokół,
 • stwierdzenie prawomocności obrad,
 • odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
 • porządek obrad,
 • skrócony opis przebiegu obrad,
 • przebieg głosowania, jego rodzaj i wyniki,
 • informacje o podjętych uchwałach z oznaczeniem ich numeru i tytułu,
 • imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz adnotacje o przybyciu i wyjściu radnego w czasie sesji,
 • treść zgłoszonych wniosków, w tym informacje dotyczące ich przegłosowania,
 • treść złożonych pytań i odpowiedzi na nie oraz adnotacje dotyczące pisemnego udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym,
 • treść interpelacji,
 • podpis Przewodniczącego obrad i protokolanta,
 • inne elementy wymagane niniejszym
  1. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi odpowiadającymi numerowi sesji wdanej kadencji , z oznaczeniem roku kalendarzowego.
  2. Przebieg sesji w całości utrwala się na nośnikach elektronicznych w formie zapisu cyfrowego, który podlega archiwizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
  3. Do protokołu, wymienionego w 1 dołącza się:
 • nośnik cyfrowy z zapisem przebiegu sesji, wymieniony w 3,
 • listę obecności radnych,
 • listę zaproszonych gości i sołtysów,
 • usprawiedliwienia radnych nieobecnych,
 • pisemne interpelacje złożone podczas sesji,
 • przyjęte przez Radę uchwały,
 • inne materiały będące przedmiotem obrad
  1. Protokół sporządza się bez zbędnej zwłoki po zakończeniu obrad sesji. Niezwłocznie po jego sporządzeniu protokół udostępnia się do publicznej wiadomości Burmistrzowi, radnym i mieszkańcom Gminy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
  2. Do czasu przyjęcia protokołu na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszcza się adnotację informującą o tym, że protokół nie został jeszcze przyjęty przez Radę.
  3. W terminie do najbliższej sesji Burmistrz oraz każdy radny mogą wnieść do protokołu poprawki i uzupełnienia na piśmie. W sprawie przyjęcia poprawek redakcyjnych i językowych decyduje Przewodniczący Rady. W sprawie przyjęcia pozostałych poprawek i uzupełnień decyduje Rada na kolejnej sesji w głosowaniu. Wniesienie poprawek i uzupełnień nie jest możliwe po przyjęciu przez Radę protokołu z sesji.

Rozdział 3.

Uchwały Rady Miejskiej

 

 • 31. 1. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które są odnotowywane w protokole jako wyniki głosowania nad wnioskami formalnymi.

 

 

 1. Rada może podejmować:
 • rezolucje, zawierające wezwanie określonego organu lub jednostki organizacyjnej do podjęcia postulowanego w rezolucji działania, podjęcia inicjatywy lub zadania,
 • oświadczenia, zawierające stanowisko Rady w danej sprawie,
 • deklaracje, zawierające zobowiązanie Rady do określonego zachowania i postępowania w danej
 1. Do rezolucji, deklaracji i oświadczeń stosuje się przepisy niniejszego Statutu dotyczące trybu podejmowania uchwał Rady Miejskiej.
 2. Rada może kierować pod adresem Burmistrza wnioski, stanowiące wytyczne podjęcia określonej inicjatywy lub określonego  działania,  lub  zawierające  wymóg przedłożenia  określonych informacji i sprawozdań. Przepis paragrafu 21 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 • 32. 1. Z wnioskiem o podjęcie uchwały może wystąpić:
 • Burmistrz,
 • Przewodniczący Rady, z zastrzeżeniem, że Przewodniczącemu Rady przysługuje wyłączna kompetencja do wnioskowania o podjęcie uchwał dotyczących funkcjonowania Rady,
 • grupa 3 radnych,
 • komisja Rady,
 • klub radnych,
 • grupa 30 mieszkańców
  1. Projekt uchwały, spełniający wymagania określone w paragrafie 33 niniejszego Statutu przekazuje się Przewodniczącemu Rady na piśmie wraz z uzasadnieniem.
 • 33. 1. Projekt uchwały winien być zredagowany zwięźle i oddawać rzeczywistą treść oraz zawierać:
 • tytuł uchwały i numer druku, na który składają się:
  1. numer sesji, na którą przedkłada się projekt , oznaczony cyframi rzymskimi,
  2. numer druku projektu na daną sesję, oznaczony cyframi
 • podstawę prawną,
 • wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
 • określenie terminu wejścia w życie uchwały, a w razie konieczności okres jej obowiązywania,
 • merytoryczną treść uchwały,
 • uzasadnienie prawne i faktyczne, zawierające w szczególności:
  1. wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały,
  2. przedstawienie aktualnego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana,
  3. przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne podjęcia uchwały,
  4. w razie konieczności w uzasadnieniu podaje się informacje o wynikach przeprowadzonych konsultacji i dyskusji publicznych lub o uzyskanych wtoku przygotowywania projektu opiniach innych organów,
 • podpisy projektodawców pod uzasadnieniem,
 • adnotację radcy prawnego lub pracownika Urzędu wykonującego obsługę prawną organów Gminy o treści: “Zgodne z aktualnym stanem prawnym” oraz podpis osoby dokonującej adnotacji, z zastrzeżeniem ust. 2.
 1. Projekt uchwały winien spełniać wymogi określone oddzielnymi
 2. Projekty uchwał,  złożone  przez  podmioty  wymienione  w paragrafie  32 1 pkt  2)  do  6) Przewodniczący Rady kieruje do radcy prawnego, celem uzyskania adnotacji ,o której mowa w ust. 1 pkt 8).

 

 

 1. 10) Projekt sprzeczny z prawem nie podlega dalszemu procedowaniu, o czym Przewodniczący Rady zawiadamia projektodawców.
 • 34. 1. Przewodniczący Rady kieruje projekt do odpowiedniej merytorycznie komisji Rady w celu wydania opinii.
 1. W sprawach pilnych, nie przewidzianych wcześniej, Rada może podjąć uchwałę, której projekt przedłożył Burmistrz, bez opinii komisji.
  1. Komisja po rozpoznaniu kierowanego do niej projektu uchwały wydaje opinię i:
 • wnioskuje o przyjęcie projektu bez poprawek, albo
 • proponuje wniesienie do projektu poprawek, albo
 • wnosi o odrzucenie
  1. Opinię i wniosek komisji dotyczący projektu uchwały komisja przekazuje na piśmie Przewodniczącemu Rady przez rozpoczęciem sesji.
  2. Opinię i wniosek komisji wraz z uzasadnieniem odczytuje na sesji przewodniczący komisji lub jego zastępca.
 • 35. 1. Projekty zgłaszane przez podmioty wymienione w paragrafie 32 ust. 1 pkt 2) do 6) wymagają zaopiniowania przez Burmistrza, z wyjątkiem projektów uchwał dotyczących:
 • udzielenia / nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi,
 • składu komisji Rady, w tym wyboru i odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji,
 • wyboru i odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady,
 • delegowania ze składy Rady swoich przedstawicieli do rad, stowarzyszeń itp,.
 • wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z
  1. Projekty uchwał Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie do zaopiniowania
 • 36. 1. Uchwale nadaje się numer kolejny w ramach kadencji, na który składają się:
 • numer kolejny sesji oznaczony cyframi rzymskimi,
 • numer kolejny uchwały oznaczony cyframi arabskimi,
 • oznaczenie roku, w którym podjęto uchwałę.
  1. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, jednocześnie nanosząc parafę na każdej stronie uchwały.
  2. Oryginały uchwał przechowuje się w Urzędzie na zasadach określonych w
  3. Uchwałę pieczętuje się na pierwszej stronie pieczęcią podłużną Rady Miejskiej. Uchwały podlegające publikacji pieczętuje się dodatkowo na ostatniej stronie pieczęcią urzędową Rady Miejskiej.
  4. Rejestr uchwał prowadzi Biuro W rejestrze odnotowuje się również rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego lub Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 • 37. Biuro Rady prowadzi wykaz aktów prawa miejscowego, zawierający:
 • numer i datę uchwały,
 • tytuł uchwały,
 • datę publikacji , numer i pozycję dziennika urzędowego,
 • datę wejścia w życie,

10) Zmieniony przez § 1 ust.10 uchwały Nr XX/115/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 05.04.2012 r., poz. 1305), który wszedł w życie dniem 20 kwietnia 2012 r.

 

 

 • adnotację o rozstrzygnięciach nadzorczych,
 • adnotacje o zmianach lub uchyleniu uchwały.

Rozdział 4.

Tryb głosowania

 

 • 38. Rozstrzygnięcia Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub imiennym, chyba, że przepis ustawy stanowi inaczej.
 • 39. 1. W debacie nad uchwałą w pierwszej kolejności głos zabierają przewodniczący komisji opiniujących projekt, którzy są zobowiązani do przedstawienia wniosków i poprawek proponowanych przez komisję. 2.Głosowanie projektu uchwały poprzedzone jest głosowaniem poprawek, przy czym Przewodniczący w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie poprawki i wnioski najdalej idące. Ewentualny spór co do tego, który wniosek jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący Rady.
  1. Radny zgłaszający wniosek lub poprawkę, która ma być poddana pod głosowanie, zobowiązany jest ogłosić zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy.
  2. Autopoprawki do projektu uchwały zgłoszone przez projektodawców nie podlegają głosowaniu.
  3. Kolejność głosowania nad projektami uchwał jest następująca:
 • głosowanie wniosku o odesłanie projektu do komisji, jeżeli taki wniosek został złożony,
 • głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został złożony,
 • głosowanie poprawek do poszczególnych paragrafów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
 • w przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie,
 • głosowanie projektu w całości w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę, wraz ze zmianami wynikającymi z poszczególnych przyjętych w uprzednich głosowaniach poprawek.
  1. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący ogłasza liczbę radnych biorących udział w głosowaniu, liczbę głosów “za”, “przeciw”, “wstrzymujących się” oraz ogłasza przyjęcie albo odrzucenie projektu poddanego pod głosowanie.
 • 40. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
 1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący przy pomocy Wiceprzewodniczącego, przeliczając głosy oddane “za”, “przeciw” i “wstrzymujące się”, sumując je i porównując z listą radnych obecnych na sesji oraz nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokole.
 2. Obliczając wynik głosowania bierze się pod uwagę chwilową nieobecność poszczególnych radnych na sali, a fakt ich nieuczestniczenia w głosowaniu należy odnotować w protokole.
 3. Radny może głosować tylko raz w danej sprawie, opowiadając się “za”, albo “przeciw”, albo “wstrzymując się” .
 4. Wynik głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady oraz odnotowuje się je w protokole z sesji. Na wniosek radnego w protokole odnotowuje się sposób głosowania tego radnego a także fakt nie brania udziału w głosowaniu.
 5. W przypadku, gdy suma głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się” nie jest zgodna z liczbą radnych obecnych na sali Przewodniczący zarządza reasumpcję głosowania.
 • 41. 1. Głosowanie imienne przeprowadza się na wniosek radnego.
 1. Głosowanie imienne przeprowadza się w sposób następujący: Przewodniczący odczytuje kolejno nazwiska radnych z listy obecności, a każdy wezwany do głosowania radny wypowiada słowo: “za”, albo “przeciw”, albo “wstrzymuję się”.

 

 

 1. Głosowanie imienne podlega dokładnemu zapisaniu w protokole z
 • 42. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują nad treścią uchwały na kartach do głosowania, które określają:
 • tytuł przedmiot głosowania (wynikający z głosowanego projektu uchwały),
 • datę głosowania,
 • w przypadku głosowania nad kandydaturą do pełnienia funkcji nazwiska kandydatów i kratki przeznaczone do postawienia znaku X przy nazwisku wybranego kandydata,
 • w zależności od przedmiotu głosowania opcje do wyboru przez radnego: “za”, “przeciw”, “wstrzymuję się”, i kratki przeznaczone do postawienia znaku X przy wybranej opcji.
  1. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę w składzie od 3 do 5osób, do której zadań należy:
 • przygotowanie kart do głosowania, których nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji,
 • ustalanie i ogłaszanie radnym regulaminu głosowania odrębnego dla każdego głosowania, w zależności od jego przedmiotu,
 • sporządzanie protokołu z przeprowadzonego głosowania tajnego, który stanowi załącznik do protokołu z sesji.
  1. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, który ogłasza wyniki głosowania tajnego radnym na sesji.
  2. Po zakończeniu głosowania karty do głosowania pakuje się do koperty, zamyka ją i oznacza ją odpowiednio do daty i przedmiotu głosowania, oraz dołącza się do protokołu z głosowania.
 • 43. 1. Zwykła większość głosów jest to większość ważnie oddanych głosów “za” przewyższająca co najmniej o jeden głos liczbę głosów “przeciw”, z wyłączeniem głosów “wstrzymujących się”. Równość głosów “za” i “przeciw” oznacza, że wniosek lub kandydatura nie uzyskała wymaganej zwykłej większości głosów.
 1. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na każdą z pozostałych osób.
 2. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus jeden głos ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita, przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.
 3. W przypadku głosowania bezwzględną większością ustawowego składu Rady przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady.

Rozdział 5.

Radni

 

 • 44. Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej , prawo udziału w głosowaniu na sesjach Rady i posiedzeniach jej komisji, prawo występowania z interpelacjami i zapytaniami zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 45.11) (skreślony)

 • 46. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 1. O usprawiedliwieniu nieobecności decyduje Przewodniczący Rady Miejskiej bądź komisji w formie pisemnej, poprzez dokonanie adnotacji na liście obecności.

11) Skreśony przez § 1 ust.11 uchwały Nr XX/115/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 05.04.2012 r., poz. 1305), który wszedł w życie dniem 20 kwietnia 2012 r.

 

 

 1. Nieobecność uznaje się za usprawiedliwioną, jeśli jest ona spowodowana wypełnianiem innych zadań wynikających z pełnionej funkcji w Radzie Miejskiej, wykonywanych w tym samym czasie za uprzednią zgodą Przewodniczącego Rady. Zgody dla Przewodniczącego Rady udziela Wiceprzewodniczący.
 2. Nieobecność uznaje się za usprawiedliwioną, jeśli zwołanie sesji lub posiedzenia komisji zostało dokonane w trybie i terminie sprzecznym ze Statutem Miasta i Gminy.
 3. Opuszczenie przez radnego sesji lub posiedzenia komisji przed jego zakończeniem może nastąpić z przyczyn usprawiedliwionych zgłoszonych przewodniczącemu obrad i odnotowanych w protokole.
 4. W wyniku usprawiedliwienia nieobecności z przyczyn określonych w 3 i 4 nie potrąca się radnemu diet. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności z innych przyczyn ma zastosowanie przepis ust. 7. Usprawiedliwienie nieobecności radnego z innych przyczyn niż określone w ust. 3 i 4 oznacza, że nie stosuje się przepisu ust. 8.
 5. Naruszenie obowiązku wymienionego w 5 powoduje potrącenie diety na zasadach określonych w odrębnej uchwale. Ten sam skutek dotyczy również radnego, który uczestniczył w sesji lub posiedzeniu komisji krócej niż połowa czasu trwania sesji lub posiedzenia.
 6. Jeżeli członek komisji stałej nie był obecny na więcej niż 3 kolejnych posiedzeniach komisji inie usprawiedliwił swojej nieobecności, to Przewodniczący Rady na wniosek Przewodniczącego komisji występuje o odwołanie radnego ze składu tej komisji.
 • 47. 1. Burmistrz udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnień i pomaga w wykonywaniu obowiązków.
 • 48. 1. Radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w odrębnej uchwale.
 1. Polecenie wyjazdu służbowego radnym podpisuje Przewodniczący Rady, zaś polecenie wyjazdu Przewodniczącemu Rady podpisuje wiceprzewodniczący.
 • 49. 1. Burmistrz w porozumieniu z Przewodniczącym Rady w terminie 3 miesięcy od daty wyborów do Rady Miejskiej, organizuje szkolenia dla radnych.
 1. Zakres szkoleń, o których mowa w 1 obejmuje następującą tematykę:
 • ustrój samorządu terytorialnego w Polsce,
 • status prawny radnego,
 • finanse publiczne, w tym tryb przygotowywania i uchwalania budżetu gminy,
 • Statut Miasta i Gminy, w tym procedura podejmowania uchwał,
 • zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej,
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych oraz zasady dostępu do informacji
 1. Na wniosek Przewodniczącego Rady w siedzibie Urzędu organizowane są w miarę potrzeb dla radnych szkolenia tematyczne dotyczące funkcjonowania samorządu gminnego.
 2. Poza szkoleniami organizowanymi dla wszystkich radnych w siedzibie Urzędu radni mogą uczestniczyć w szkoleniach zewnętrznych za zgodą Przewodniczącego Rady, w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy.
 • 50. Radny jest zobowiązany do przestrzegania ochrony informacji stanowiących tajemnicę na podstawie przepisów określonych w ustawach, które pozyskał podczas i w związku z wykonywaniem mandatu. W szczególności przedmiotem obrad sesji i posiedzeń komisji nie mogą być sprawy objęte ochroną informacji niejawnych, jak też nie mogą być omawiane indywidualne sprawy mieszkańców gminy, jeśli istnieje obawa o ujawnienie danych osobowych tej osoby, w tym danych szczególnie chronionych, bez jej pisemnej zgody.
 • 51. W przypadku uchylania się radnego od wykonywania jego obowiązków, lub naruszania przepisów Statutu, zastosowanie mają przepisy odrębnej uchwały Rady Miejskiej kodeks etycznomoralny radnego.

 

 

Rozdział 6. Komisje Rady.

 

 • 52. 1. Rada powołuje ze swego grona komisje stałe wymienione w paragrafie 53 Statutu, do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.
 1. Rada może uchwałą ustalić liczebność poszczególnych
 2. Radni zgłaszają Przewodniczącemu Rady na piśmie deklaracje przynależności do poszczególnych
 3. Wyboru składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie dokonuje Rada w drodze uchwały.
 4. W trybie określonym w 14 Rada może powołać komisje doraźne, ustalając jednocześnie ich przedmiot działania. Do trybu działania komisji doraźnych przepisy dotyczące komisji stałych stosuje się odpowiednio. Po zakończeniu prac komisja doraźna sporządza sprawozdanie i przekazuje je przewodniczącemu Rady. Komisja doraźna ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, dla którego została powołana.
 5. Rada powołuje przewodniczącego komisji i wiceprzewodniczącego komisji spośród członków komisji w drodze uchwały. Wniosek w tej sprawie może złożyć przewodniczący Rady, komisja lub radny. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji.
 6. Odwołanie przewodniczącego komisji lub jego zastępcy następuje w trybie określonym w 6.
 7. W przypadku rezygnacji z członkostwa w komisji lub z pełnienia funkcji przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego komisji, Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia Niepodjęcie przez Radę uchwały w tym terminie równoznaczne jest z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. Rezygnacja winna być zgłoszona na piśmie.
 8. Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności na sesji Rady co najmniej raz w roku.
 9. Radny winien być członkiem w co najmniej 2 komisjach stałych. Zastrzeżenie to nie dotyczy Przewodniczącego Rady.
 10. Burmistrz, jednostki pomocnicze i gminne jednostki organizacyjne obowiązane są na wniosek komisji, Przewodniczącego Rady udostępnić wszelkie materiały niezbędne dla właściwego i terminowego wykonania zadań komisji.
 • 53. 1. W Radzie Miejskiej funkcjonują następujące komisje stałe:
 • komisja ds gospodarczych,
 • komisja ds społecznych,
 • komisja uzdrowiskowa,
 • komisja
 1. Do zadań wspólnych komisji należą sprawy:
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Burmistrza oraz członków komisji,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 • sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady w zakresie działania komisji,
 • opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu.
 • 54. Do zakresu działania Komisji ds Gospodarczych należą w szczególności sprawy z zakresu:
 • uchwalania budżetu oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
 • gospodarki finansowej, w tym podatków, opłat, pożyczek, kredytów i obligacji, a także udzielania poręczeń, z zastrzeżeniem paragrafu 56,

 

 

 • samoopodatkowania mieszkańców,
 • dotacji celowych,
 • nadzoru nad gospodarką kasową gminy,
 • planowania gospodarczego, z zastrzeżeniem paragrafu 56,
 • wykorzystania mienia komunalnego, z zastrzeżeniem paragrafu 56,
 • udziału gminy w związkach, spółkach i porozumieniach komunalnych,
 • tworzenia jednostek organizacyjnych gminy i komunalnych osób prawnych , a także ich przekształcania i reorganizacji,
 • dróg, mostów, oraz organizacji ruchu drogowego, z zastrzeżeniem paragrafu 56,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków, z zastrzeżeniem

paragrafu 56, 12) utrzymywania czystości i urządzeń sanitarnych, z zastrzeżeniem paragrafu 56,

 • gospodarki odpadami,
 • zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz,
 • gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • gospodarki nieruchomościami, z zastrzeżeniem paragrafu 56,
 • ochrony zabytków,
 • utrzymywania gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • planowania przestrzennego, z zastrzeżeniem paragrafu 56,
 • prowadzenia targowisk i cmentarzy komunalnych,
 • działalności handlowej i usługowej,
 • zatrudnienia, robót publicznych i prac interwencyjnych,
 • aktywizacji gospodarczej,
 • gospodarki rolnej i melioracji,
 • lasów gminnych i komunalnych,
 • zieleni miejskiej i zadrzewień, z zastrzeżeniem paragrafu 56,
 • zagospodarowania turystycznego, z zastrzeżeniem paragrafu 56,
 • ochrony środowiska, z zastrzeżeniem paragrafu 56,
 • współpracy Rady z sołectwami,
 • promocji gminy,
 • turystyki, w tym współpracy z gestorami usług turystycznych i gastronomicznych,
 • nazw ulic i placów, wznoszenia pomników,
 • inne zadania zlecone przez Radę.
 • 55. Do zakresu działania Komisji ds Społecznych należą w szczególności sprawy:
 • oświaty i wychowania,
 • funkcjonowania gminnych szkół i placówek oświatowych ( przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazjum, liceum) ,
 • wypoczynku dzieci i młodzieży,

 

 

 • przyznawania stypendiów uczniom na zasadach określonych w odrębnej uchwale,
 • kultury i sztuki,
 • funkcjonowania gminnych instytucji kultury (Centrum Kultury i Rekreacji, muzea, biblioteki publiczne, świetlice wiejskie),
 • upowszechniania kultury,
 • organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, w tym imprez masowych,
 • wydawnictw, w tym wydawania gminnego biuletynu informacyjnego,
 • współpracy z innymi podmiotami w zakresie edukacji , kultury i sportu,
 • kultury fizycznej i sportu,
 • terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • klubów sportowych, w tym uczniowskich klubów sportowych,
 • zdrowia, w tym zakładów opieki zdrowotnej,
 • przeciwdziałania alkoholizmowi    i innym    uzależnieniom,    w tym                         działalności        Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • pomocy społecznej,
 • pomocy rodzinie,
 • zakładów opiekuńczych,
 • świetlic środowiskowych,
 • zabezpieczenia potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji,
 • przynależności gminy do stowarzyszeń i organizacji oraz współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w kraju i za granicą,
 • opiniowania projektów statutów fundacji i stowarzyszeń, do których gmina należy bądź zamierza przystąpić,
 • herbu, flagi, hymnu i sztandaru gminy,
 • nadawania honorowego obywatelstwa miasta, oraz innych wyróżnień,
 • bezpieczeństwa mieszkańców    i przyjezdnych,    w tym  funkcjonowanie   policji,             straży                  miejskiej i ochotniczych

straży pożarnych,

 • inne sprawy zlecone przez Radę.
 • 56. 1. Do zakresu działania Komisji Uzdrowiskowej należą sprawy określone w ustawie z dnia 28 lipca 2005

r.o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, a w szczególności:

 • opiniowanie projektu statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój, w tym stref ochronnych Uzdrowiska,
 • opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy w granicach stref ochronnych Uzdrowiska,
 • opiniowanie projektu operatu uzdrowiskowego,
 • gospodarki terenami, z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego, ochrony złóż naturalnych surowców leczniczych oraz czynności, których wykonywanie jest zabronione w poszczególnych strefach ochronnych,

 

 

 • ochrony warunków naturalnych Uzdrowiska oraz spełniania wymagań w zakresie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza, natężenia hałasu, odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, gospodarki odpadami, emisji pól elektromagnetycznych,
 • tworzenia warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruktury komunalnej w celu zaspokajania potrzeb osób przebywających w gminie w celu leczenia uzdrowiskowego;
 • tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla Uzdrowiska, związanej ze spełnieniem warunków określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
 • opiniowanie gminnego programu ochrony środowiska oraz sprawozdań z jego realizacji,
 • opiniowanie projektów zamierzeń inwestycyjnych gminy na terenie stref ochronnych Uzdrowiska,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie wysokości opłaty uzdrowiskowej,
 • inne zadania zlecone przez Radę.
  1. W sprawach, w których zakres działania Komisji Uzdrowiskowej powiela się z zadaniami Komisji ds Gospodarczych, Komisja Uzdrowiskowa jest komisją wiodącą.
  2. 12) W pracach Komisji Uzdrowiskowej z głosem doradczym uczestniczyć mogą specjaliści i eksperci z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, urbanistyki i planowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Zaproszenia do w/w osób do udziału w pracach komisji kieruje Przewodniczący Rady Miejskiej, na wniosek przewodniczącego
 • 57. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa Rozdział 7.
 • 58. 1. Pracą komisji kieruje przewodniczący, a w szczególności:
 • ustala terminy i porządek posiedzeń,
 • nadzoruje przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,
 • zwołuje posiedzenia komisji,
 • kieruje obradami
 1. Wiceprzewodniczący komisji zastępuje    przewodniczącego    komisji    we    wszystkich sprawach w przypadku czasowej niemożności pełnienia funkcji lub wyraźnego upoważnienia przez przewodniczącego.
 • 59. 1. O posiedzeniu komisji i porządku obrad zawiadamia się członków komisji oraz Przewodniczącego Rady najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
 1. Komisja działa zgodnie z ramowym planem pracy zatwierdzonym przez Radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.
 2. Burmistrz przedkłada pod obrady komisji materiały i projekty uchwał z zakresu zadań gminy wynikających z przepisów ustaw i prowadzonych przez gminę na podstawie porozumień.
 3. Komisja jest zobowiązana przedstawić Radzie pisemne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie do 31 marca za rok poprzedni.
 4. W sprawach przebiegu posiedzeń komisji przepisy paragrafów 17, 19, 21, 2326, 30, 38, 41 i 43 stosuje się odpowiednio.
 • 60. 1. Przedmiotem obrad komisji nie mogą być sprawy nie mieszczące się w określonym przez Radę zakresie merytorycznym.

 

 

12) Zmieniony przez § 1 ust.12 uchwały Nr XX/115/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 05.04.2012 r., poz. 1305), który wszedł w życie dniem 20 kwietnia 2012 r.

 

 

 1. Przewodniczący Rady może postanowić, że te samą sprawę rozpoznają dwie lub więcej W takim przypadku Przewodniczący Rady wyznaczy komisję wiodącą.
 2. Komisje mogę odbywać wspólne posiedzenia na wniosek Przewodniczącego Rady lub zgodny wniosek przewodniczących komisji. Wspólnemu posiedzeniu Komisji przewodniczy przewodniczący komisji ustalony w wyniku porozumienia pomiędzy przewodniczącymi komisji lub wskazany przez Przewodniczącego Rady. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji podpisują obaj przewodniczący komisji.
 3. Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków komisji lub na wniosek Przewodniczącego W przypadku nie zwołania takiego posiedzenia w terminie wnioskowanym, posiedzenie komisji zwołuje Przewodniczący Rady.
 4. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
 5. Stanowisko komisji w sprawie będącej przedmiotem posiedzenia określa komisja na piśmie i przekazuje Przewodniczącemu Rady oraz Burmistrzowi. Stanowisko komisji podpisuje jej przewodniczący.
 6. Stanowisko komisji w sprawie projektu uchwały Rady podlega odczytaniu na sesji przez przewodniczącego komisji lub przez wyznaczonego przez niego członka komisji.
 • 61. Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałej.

Rozdział 7.

Komisja Rewizyjna

 

 • 62. 1. Zadania Komisji Rewizyjnej określa art. 18 a ust. 1, 3 i 4 oraz art. 28b ust. 2 ustawy.
 1. Ponadto do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 • wnioskowanie do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie skierowania do RIO wniosku o przeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej gminy,
 • wnioskowanie do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia rzecznika finansów publicznych o ujawnieniu przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • wnioskowanie do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie wystosowania zawiadomienia do prokuratury

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę mienia gminy,

 • badanie zasadności    zarzutów    stawianych    w skargach    na Burmistrza                   i kierowników                jednostek organizacyjnych gminy,
 • przygotowywanie i przedkładanie Radzie protokołów i sprawozdań pokontrolnych wraz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzenia kontroli,
 • przedkładanie Radzie projektu rocznego planu kontroli oraz sprawozdań z jego realizacji,
 • wnioskowanie o zablokowanie wydatków budżetowych w związku ze stwierdzeniem w toku kontroli niegospodarności.
 • 63. 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radę.
  1. Projekt planu kontroli przedkłada się Przewodniczącemu Rady wraz z projektem planu pracy na rok następny w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego.
  2. Za zgodą Rady wyrażoną w formie uchwały, Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w planie kontroli.
  3. Za zgodą Rady Komisja Rewizyjna może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych. Koszty powołania tych osób ponoszone są z budżetu gminy.
  4. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie pisemne z realizacji planu kontroli w terminie do końca lutego następnego roku.
 • 64. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy biorąc pod uwagę kryteria:

 

 

 • legalności,
 • celowości,
 • rzetelności,
 • gospodarności.
 1. Kontrolując działalność podmiotów wymienionych w ust 1 Komisja zwraca szczególną uwagę na stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców i stan realizacji zadań publicznych nałożonych ustawami i uchwałami Rady.
 • 65. 1. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna wyznacza zespół kontrolny, składający się z nie mniej niż 2 członków Komisji. Pojedynczy radny ani członek Komisji nie ma uprawnień kontrolnych.
 1. Przewodniczący Komisji wskazuje przewodniczącego zespołu kontrolnego oraz wydaje członkom zespołu kontrolnego pisemne upoważnienia do przeprowadzenia Upoważnienie dla przewodniczącego Komisji podpisuje Przewodniczący Rady.
 2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera w szczególności: imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego, termin i zakres kontroli, podstawę prawną kontroli z przywołaniem stosownej uchwały Rady Miejskiej
 3. Członek komisji podlega wyłączeniu ze składu zespołu kontrolnego w działaniach Komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o jego stronniczość.
 4. W sprawie wyłączenia członka Komisji decyduje Przewodniczący
 5. W sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji decyduje Rada na wniosek radnego lub Przewodniczącego Rady.
 • 66. 1. Przewodniczący Rady, przed przeprowadzeniem kontroli, powiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej (jednostki pomocniczej) o zakresie i terminie kontroli.
 1. Zespół kontrolny przed przystąpieniem do czynności kontrolnych jest zobowiązany okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienie, o którym mowa w paragrafie 65ust. 2 i 3.
 • 67. Kontroli nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, w szczególności projekty dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań.
 • 68. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego, na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 1. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem, a w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
 • 69. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
 1. Jeżeli podejrzenie dotyczy Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Burmistrz i Przewodniczący Rady zobowiązani są do podjęcia działań zmierzających do wszczęcia postępowania karnego.
 • 70. 1. Kierownicy kontrolowanych podmiotów są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności do udostępnienia potrzebnych dokumentów i udzielenia informacji i wyjaśnień. Członkowie zespołów kontrolnych nie mają wglądu w dane osobowe ani w informacje niejawne będące w dyspozycji kontrolowanego podmiotu. W przypadku gdy przedmiot kontroli uzasadnia wgląd w dane osobowe, zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności dotyczące upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz o odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów ustawy. Radni nie mają wglądu w dane osobowe szczególnie chronione.
 1. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej

 

 

 1. Wykonywanie czynności  kontrolnych  nie może  naruszać  porządku  pracy  obowiązującego w kontrolowanej jednostce.
 2. Sposób przechowywania i zabezpieczenia dokumentów z przebiegu i ustalenia wyników kontroli określają przepisy obowiązujące w zakresie instrukcji archiwalnej i instrukcji kancelaryjnej obowiązującej dla organów gminy.
 • 71. 1. Zespół kontrolny w terminie  do  14 dni  od  zakończenia  kontroli,  sporządza  protokół z przeprowadzonej kontroli, który podpisują członkowie zespołu, i przedstawia go kierownikowi kontrolowanego podmiotu do podpisania.
 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może wnieść zastrzeżenia do protokołu wciągu 7 dni od daty jego przedłożenia lub odmówić podpisu z podaniem pisemnie przyczyn odmowy.
 2. Zespół kontrolny przedstawia podpisany protokół, lub protokół wraz z wniesionymi zastrzeżeniami i uzasadnieniem odmowy podpisania, na najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
 3. Protokół z kontroli winien zawierać:
 • pełną nazwę kontrolowanego podmiotu,
 • imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu i datę objęcia przez niego funkcji,
 • skład osobowy zespołu kontrolnego z podaniem pełnionych w nim funkcji, czas przeprowadzenia kontroli, oraz zakres przeprowadzonej kontroli,
 • ustalenia kontroli dotyczące badanego stanu faktycznego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości, ich przyczyn oraz wyjaśnienia składane przez kierownika kontrolowanego podmiotu i jego pracowników, z podaniem, które z wyjaśnień zostały przez zespół kontrolny przyjęte, oraz których wyjaśnień i z jakiego powodu nie uwzględniono, a także imiennie osoby odpowiedzialne za powstałe nieprawidłowości, wraz ze wskazaniem uzyskanych dowodów zebranych w toku Dowody te stanowią załączniki do protokołu z kontroli.
 • datę sporządzenia protokołu z kontroli, podpisy kontrolujących oraz kierownika kontrolowanej jednostki, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu,
 • adnotacje o uwagach, oświadczeniach i wyjaśnieniach kierownika kontrolowanej jednostki w stosunku do ustaleń zespołu kontrolnego, lub o nie wnoszeniu uwag, jeśli ich nie wnoszono,
 • parafy osób podpisujących protokół na każdej stronie protokołu.
 1. Na podstawie protokołu z kontroli Komisja Rewizyjna dokonuje oceny wyników kontroli i opracowuje dla Rady Miejskiej sprawozdanie zawierające oficjalne stanowisko Komisji dotyczące ustaleń kontroli. Gdy wynika to z przyjętego stanowiska Komisja sporządza i kieruje do Rady Miejskiej projekt uchwały, zawierający wnioski i zalecenia pokontrolne, dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie. Wnioski i zalecenia nie mogą wykraczać poza zakres kontroli oraz poza zakres stwierdzonych nieprawidłowości.
 2. Zalecenia i wnioski pokontrolne przyjmuje Rada Miejska w uchwale, która podlega przekazaniu kierownikowi kontrolowanego Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie wskazanym w uchwale ma obowiązek powiadomić Radę o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.
 • 72. 1. Komisja Rewizyjna rozpatruje skargi w sprawach, dla których właściwa jest Rada Miejska, zgodnie z przepisami kodeksu administracyjnego.
 1. Skargę, o której mowa w 1 Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. W razie wątpliwości dotyczących właściwości organu lub wątpliwości czy złożony dokument jest skargą rozpatrywaną w trybie określonym w Dziale VIII kodeksu postępowania administracyjnego, Przewodniczący Rady kieruje do radcy prawnego lub pracownika sprawującego obsługę prawną Urzędu wniosek o wydanie opinii w tym przedmiocie. W razie niewłaściwości Rady lub trybu skargowego, wniosek (skargę) przekazuje się do Burmistrza.
 2. Komisja Rewizyjna bez zbędnej zwłoki podejmuje działania zmierzające do rozpatrzenia skargi, tak aby w ustawowym terminie udzielić odpowiedzi na skargę.

 

 

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej występuje pisemnie do osób, których działania lub zaniechania dotyczy skarga, o przedłożenie wyjaśnień i dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia skargi i zajęcia przez komisję stanowiska.
 2. Rozpatrywanie skarg następuje na posiedzeniu komisji. Przed zajęciem stanowiska Komisja ma obowiązek wysłuchać osoby, której działalności skarga dotyczy. Na posiedzenie zaprasza się skarżącego, jednak jego nieobecność nie wstrzymuje rozpatrzenia skargi.
 3. Komisja ma prawo korzystać z pomocy merytorycznych pracowników Urzędu oraz wszelkiej pomocy prawnej przy rozpatrywaniu skarg .
 4. Komisja ma  obowiązek  dokonania  rzetelnej  i obiektywnej  oceny  przedstawionych  wyjaśnień i dokumentów. W szczególności Komisja nie uznaje zasadności skargi, jeśli postępowanie osoby, której skarga dotyczy, było zgodne z prawem i przyjętymi standardami postępowania.
 5. Komisja Rewizyjna przygotowuje projekt uchwały Rady Miejskiej, w którym proponuje:
 • uznanie skargi za zasadną, albo
 • uznanie skargi za niezasadną.
 1. Do projektu uchwały wymienionego w ust.8 załącza się uzasadnienie faktyczne i prawne, w którym komisja szczegółowo określa jakie zarzuty i na jakiej podstawie uwzględniła, oraz jakie zarzuty skargi nie zostały uwzględnione i z jakiej przyczyny.
 2. Nie przyjęcie przez Radę stanowiska zaproponowanego przez Komisję w projekcie uchwały nie oznacza automatycznie przyjęcia stanowiska przeciwnego.
 3. Rada Miejska udziela skarżącemu odpowiedzi na skargę powołując się na podjętą uchwałę , wyczerpująco odnosząc się do zarzutów skargi, przy czym przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 8. Kluby radnych

 

 • 73. 1. Klub radnych może utworzyć grupa licząca co najmniej 3 radnych.
 1. Utworzenie klubu radnych należy niezwłocznie pisemnie zgłosić Przewodniczącemu Rady
 2. Zgłoszenie winno zawierać:
 • nazwę klubu, jeśli klub ją posiada,
 • imię i nazwisko przewodniczącego klubu,
 • listę członków z określeniem ich funkcji wykonywanych w klubie,
 • regulamin klubu jeżeli go
 1. Siedzibą klubów jest siedziba Rady
 2. Regulamin klubu nie może być sprzeczny z prawem, w tym ze Statutem Miasta i
 • 74. 1. Zgłoszenie klubu podlega wpisowi do rejestru klubów.
 1. Rejestr klubów prowadzi Przewodniczący Rady.
 • 75. 1. Kluby działają przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji równoznaczny jest z rozwiązaniem klubów.
 1. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych na zasadach określonych w regulaminie klubu.
 2. Klub ulega rozwiązaniu w przypadku wystąpienia członków klubu, lub zmiany przynależności klubowej radnych, powodujących zmniejszenie liczby członków poniżej liczby określonej w paragrafie 73 ust.1.
 • 76. 1. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących wspólnoty samorządowej.

 

 

 1. Kluby wskazują swojego przedstawiciela do Komisji Rewizyjnej w drodze uchwały, którą przedkładają Przewodniczącemu Rady.

DZIAŁ III.

BURMISTRZ, PRACOWNICY SAMORZĄDOWI, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

 

 • 77. 1. Zasady wyboru Burmistrza określa ustawa.
 1. Kompetencje i zadania Burmistrza określa ustawa.
 • 78. 1. Zadania Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój wynikają z ustaw, rozporządzeń, porozumień i innych przepisów.
 1. Zasady zatrudniania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy, a także katalog ich podstawowych uprawnień i obowiązków określają przepisy ustaw.
 • 79. 1. Zasady tworzenia jednostek organizacyjnych Gminy określa ustawa.
 1. Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy prowadzi Burmistrz.
 2. Zasady zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy określają ustawy.

DZIAŁ IV. JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

 

 • 80. 1. O utworzeniu, połączeniu, podziale lub zniesieniu jednostki pomocniczej Gminy (sołectwo, dzielnica) a także o zmianie jej granic, decyduje Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
 • inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje, lub ma obejmować,
 • utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
 • projekt granic jednostki pomocniczej powinien w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
 1. Uchwała, o której mowa w ust. 1 powinna określać w szczególności:
 • obszar jednostki pomocniczej,
 • jej granice,
 • siedzibę władz,
 • nazwę jednostki
 • 81. 1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa jej statut uchwalony przez Radę Miejską po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami tej jednostki.
 1. Wybory władz jednostek pomocniczych odbywają się w terminie do 6 miesięcy od dnia wyborów do Rady Miejskiej.
 • 82. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy, na zasadach określonych w przepisach ustaw.
 1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostki pomocniczej sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
 2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy, na zasadach określonych w niniejszym Statucie i statutach tych jednostek.
 • 83. 1. Na wniosek organów jednostki pomocniczej, Rada Miejska może podjąć uchwałę o przekazaniu tej jednostce mienia komunalnego do korzystania na cele publiczne.

 

 

 1. Uchwała, o której mowa w ust 1 winna określać w szczególności:
 • rodzaj i szczegółowy opis przekazywanego składnika mienia komunalnego,
 • zakres przekazanych organom jednostki pomocniczej uprawnień odnośnie do przekazanego mienia,
 • zakres odpowiedzialności za przekazane
 1. Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z przekazanego mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła na zasadach określonych w jej Statucie . W szczególności Statut jednostki określa zakres czynności, które w odniesieniu do przekazanego mienia przysługują samodzielnie organom jednostki pomocniczej.
 • 84. 1.13) Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy może uczestniczyć w pracach Rady Miejskiej z głosem doradczym, a w szczególności może zabierać głos na sesjach, jednak nie ma prawa do udziału w głosowaniach.
 1. Zasady wynagradzania przewodniczących jednostek pomocniczych, przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych określa Rada w odrębnej uchwale.
 2. Formą współpracy Burmistrza i jednostek pomocniczych są w szczególności narady sołeckie, zwoływane przez Burmistrza nie rzadziej niż raz na kwartał.
 • 85. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych gminy.

DZIAŁ V.

ZASADY DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW ORGANÓW GMINY

 

 • 86. 1. Każdy ma prawo wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, z możliwością zapisu obrazu i dźwięku.
 1. Protokoły z posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej udostępnia się do wglądu zainteresowanych osób po ich sporządzeniu.
 2. Udostępnienie, o którym mowa w 2 następuje w formie:
 • zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • umożliwienia wglądu w oryginały protokołów z wyżej wymienionych posiedzeń wraz z załącznikami do nich, a także sporządzania z nich notatek i odpisów,
 • umożliwienia sporządzenia kopii zapisu cyfrowego z nagrania przebiegu sesji Rady Miejskiej za pomocą urządzeń audiowizualnych.
 1. Udostępnienie, o którym mowa w 3 pkt 2 i 3 odbywa się w godzinach urzędowania Urzędu Miasta i Gminy w siedzibie Biura Rady Miejskiej, w asyście pracownika Urzędu. Wgląd do dokumentów przekazanych do archiwum zakładowego odbywa się po uprzednim zgłoszeniu przez wnioskodawcę za 3 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Ograniczenia dostępu do dokumentów mogą wynikać wyłącznie z

6.14) (skreślony)

 

 

DZIAŁVI.

 

13) Zmieniony przez § 1 ust.13 uchwały Nr XX/115/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 05.04.2012 r., poz. 1305), który wszedł w życie dniem 20 kwietnia 2012 r.

14) Skreślony przez § 1 ust.14 uchwały Nr XX/115/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Dz.Urz.Woj.Doln. z 05.04.2012 r., poz. 1305), który wszedł w życie dniem 20 kwietnia 2012 r.

 

 

NADAWANIE TYTUŁU HONOROWEGO OBYWATELA LĄDKA-ZDROJU

 

 • 87. 1. Tytuł Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju jest wyrazem najwyższego uznania i wyróżnienia.

Jest on nadawany osobom szczególnie zasłużonym dla miasta i gminy Lądek-Zdrój.

 1. Tytuł Honorowego Obywatela LądkaZdroju może być nadany obywatelowi polskiemu, w tym mieszkańcowi miasta i gminy, a także cudzoziemcowi.
 2. Tytuł ten może być nadany danej osobie tylko
 • 88. 1. Z wnioskiem o nadanie tytułu określonego w paragrafie 87 może wystąpić:
 • Przewodniczący Rady,
 • komisja Rady,
 • Burmistrz,
 • radny,
 • organizacje społeczne, polityczne, związkowe i
  1. Osoby fizyczne nie mogą wnioskować we własnej
  2. Wniosek powinien być rozpatrzony w terminie 60 dni od daty złożenia w Biurze
 • 89. Wniosek o nadanie tytułu winien zawierać:
 • nazwisko i imię kandydata,
 • dokładny adres zamieszkania,
 • wyczerpujący opis zasług kandydata,
 • krótką charakterystykę kandydata,
 • adres, nazwę organizacji lub nazwisko osoby zgłaszającej wraz z
  1. Wniosek rozpatruje Kapituła Tytułu Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju, zwana dalej Kapitułą.
  2. Kapitułę w składzie 5 osobowym powołuje Rada Miejska w drodze uchwały. Kadencja Kapituły kończy się z upływem kadencji Rady Miejskiej, a powołanie kapituły nowej kadencji następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej.
  3. Kapitule przewodniczy Przewodniczący Rady
 • 90. 1. Praca w gronie członków Kapituły jest zaszczytem i honorem, a rzetelność, bezstronność i bezinteresowność winny być nadrzędną zasadą w trakcie obrad Kapituły.
 1. Posiedzenie Kapituły zwołuje jej przewodniczący na 14 dni przed terminem
 2. Kapituła obraduje na posiedzeniach, których porządek obrad ustala przewodniczący. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony decyzją Kapituły.
 3. Obrady Kapituły są protokołowane. Protokół sporządza osoba wskazana przez przewodniczącego Kapituły. Protokół podlega odczytaniu a następnie akceptacji Kapituły, po czym winien być podpisany przez przewodniczącego. Do dnia oficjalnego ogłoszenia o decyzji Kapituły ustalenia z posiedzenia Kapituły nie podlegają upublicznieniu.
 4. Wniosek o nadanie tytułu odczytuje przewodniczący Kapituły lub osoba przez niego
 5. Kapituła po rozpatrzeniu wniosków wskazuje osoby nominowane do nadania tytułu, większością głosów w głosowaniu jawnym.
 6. Na wniosek Kapituły tytuł Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju nadawany jest po podjęciu uchwały przez Radę Miejską.
 • 91. 1. Ceremonia wręczenia tytułu odbywa się na uroczystej sesji zwołanej nie wcześniej niż 14 dni po podjęciu uchwały w sprawie nadania tytułu.

 

 

 1. Honorowy Obywatel Lądka-Zdroju otrzymuje akt nadania potwierdzający przyznanie tytułu. Wraz z aktem nadania laureatowi wręcza się statuetkę z napisem i herbem miasta i gminy oraz pamiątkową tabliczkę z podpisem Przewodniczącego Rady i Burmistrza Lądka-Zdroju.

DZIAŁ VII. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 • 93. 1. Traci moc Statut Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (uchwała Nr XX/126/2000 Rady Miejskiej w Lądku- Zdroju z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój) z późniejszymi zmianami.
 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PLIKI

SOŁECTWO TRZEBIESZOWICE

TRZEBIESZOWICE

Magdalena Podyma
Sołtys Wsi Trzebieszowice

Rada Sołecka: Andrzej Marciniak, Beata Solarz, Zdzisław Rycaj, Piotr Gruszkiewicz, Przemysław Szychalski

Dawna nazwa: Kunzendorf utworzona została zapewne od zdrobniałej formy imienia Konrad i oznaczała wieś Konrada, jej właściciela lub założyciela.

Położenie
Trzebieszowice, wieś usytuowana w dolinie Białej Lądeckiej, przy tak zwanej Drodze Solnej, łączącej Śląsk poprzez Lądek, Kłodzko z Pragą jest jedną z najstarszych miejscowości Ziemi Kłodzkiej. Znana jest z już z 1269 r. jako Chunchons villa i z tego roku pochodzi zapis o istnieniu we wsi kościoła. Wiadomo, że lokowano Trzebieszowice na prawie niemieckim, ale nie rozstrzygnięte jest, czy na terenie jakiejś starszej wsi, czy też na obszarze lasów, przez które przebiegała Solna Droga.

Historia wsi i dóbr
Reichenbachowie to jeden z rodów, który związany był z wsią od czasów nowożytnych aż po wojnę trzydziestoletnią. Ich siedzibą rodową był Czerwony Dwór a później tzw. Dwór Kamienny – renesansowy budynek z wewnętrznym dziedzińcem, składający się z części o funkcjach mieszkalno-administracyjnych, domu czeladnego i z budynków gospodarczych.  Pod koniec XVII w. dobra nabyli Wallisowie. Przeprowadzili on barokizację dworu, który przez następne stulecie stanowił główną siedzibę tego rodu na Ziemi Kłodzkiej aż do 1737 r. gdy Georg Olivier hrabia von Wallis osiadł w Wolanach. Dalsze lata XVIII wieku to dla Trzebieszowic rządy rodziny Schlabrendorf a w XIX i XX w. pałac jest rezydencją rodziny Chamarè-Harbuval. W trakcie modernizacji dokonanej na początku XX w. skupiono się na przebudowie wnętrz, pozostawiając barokowy charakter elewacji. Nakryto wewnętrzny dziedziniec szklanym dachem, założono fontannę, centralne ogrzewanie, urządzono ogród zimowy z roślinami tropikalnymi. Zachowała się do dziś jednoprzestrzenna, piękna klatka schodowa w typie baroku wiedeńskiego. Jej ściany wyłożone są drewnianą boazerią o strukturze neoklasycystycznej zdobionej detalami w stylu nerenesansu i neobaroku – w centralnym miejscu umieszczono herb hrabiowski rodu. Kratę w głównym wejściu utrzymano w stylu secesji. Generalnie, modna na przełomie wieków XIX i XX secesja – gdy dokonywano modernizacji pałacu – została zdominowana przez zastosowanie neostylów (neorenesans, neobarok).
Barokowy, wielkodworski ogród założono przy pałacu w Trzebieszowicach już przed 1720 r. Główną część założenia stanowił usytuowany skrajnie względem pałacu, regularny ogród ozdobny, założony na terenie splantowanym, na planie czworoboku i wydzielony murem przerwanym przez ogrodowe bramy. Ogród podzielony został wysokim strzyżonym żywopłotem na dwie części – kwadratowy ogród kwiatowy i prostokątny, wydłużony ogród letni. Oczywiście funkcjonował też ogród warzywny i sad oraz zwierzyniec i bażanciarnia. 

Do połowy XIX stulecia Trzebieszowice podzielone były, zgodnie z ilością tutejszych dóbr, na cztery części. Po scaleniu, wieś stała się siedzibą urzędu grodzkiego i urzędu stanu cywilnego.

SOŁECTWO WOJTÓWKA

WOJTÓWKA

Marzena Szewczuk
Sołtys Wsi Wójtówka

Rada Sołecka: Stanisław Chrzan, Jacek Manke, Krzysztof Bień

Dawne nazwy miejscowości
Viczdorf (1346), Foytsdorff (1487), Voigtsdorf bei Landeck (1845), Voigtsdorf (1765-1945).

Etymologia nazwy wsi
Historyczna nazwa wsi Voigtsdorf powstała Według Klemensa w nawiązaniu do urzędu wojewódzkiego. Oznaczała zapewne wieś należącą do dóbr wójtowskich. Do tej lokalnej tradycji odnosi się obecna nazwa miejscowości.

Historia wsi i dóbr
Około 1346 r. Wojtówka należała do państewka Karpińskiego. Po jego rozwiązaniu, a dawne wsi zamkowe przyłączono do dóbr królewskich. Niektóre z nich jak np. Wójtówkę otrzymał przed 1487 r. jako lenno ojciec Johanna Gostitza zw. Von Patschkow.
Jak się wydaje Wojtówka położona głęboko w lasach została opuszczona. Założono ją ponownie w r. 1541, jako wieś kameralną. W 1571 r. niektóre grunty Wojtówki użytkowane były mieszczan lądeckich i mieszkańców sąsiadującej z Lądkiem wsi Nieder Thalheim jako grunty uprawne i pastwiska. W 1606 r. mieszkało w Wojtówce 15 zagrodników zajmujących zabudowane parcele, 5 innych osadników posiadało parcele zabudowane. Inne grunty gminy wiejskiej i pustacie wykorzystywano pod uprawę i pastwiska. W czasie wojny trzydziestoletniej, w  latach 1626-1640 nawet niewielka Wojtówka musiała płacić kontrybucje. Te ciężkie warunki spowodowały, że przed 1632 r. wieś została opuszczona przez większość mieszkańców. Przed 1641 r. powróciła do stanu z pocz. XVII w.  W 1667 r. wzmiankowano w Wójtówce urzędnika sądowego.
W 1684 r. Wojtówka została sprzedana wraz z innymi wsiami do państewka Karpińskiego Siegmundowi Hoffmanowi von Lichtenstein, których z tych miejscowości ukształtował swe dobra z siedzibą w Ober Thalheim. W ramach dóbr Wojtówka pozostała do 1736 r., kiedy to cała majętność Hoffmanów von Lichtenstein kupiło miasto Lądek. W 2 poł XVII w. i 1 poł. XIX w. należąca do miejskich dóbr kameralnych niewielka Wojtówka była zagraniczno-chałupniczą osadą leśną, której mieszkańcy utrzymywali się głównie z rolnictwa. Nie rozwinęły się rzemiosło, ani też lokalny przemysł, czynny był tylko jeden młyn. Wójtówka pozostawała własnością Lądka do pięćdziesiątych lat   XIX w., potem stała się samodzielną gminą wiejską. Zamieszkiwana przez katolików należała do parafii w Lądku, a po 1830 otrzymała własną kaplicę. Ok. 1840 r. Wojtówka była ośrodkiem gminy baptystów dla całego Hrabstwa. Nabożeństwa odbywały  się  tu w prywatnym domu, w chrzty w stawie. W latach pięćdziesiątych XIX w. część baptystów wywędrowała do Ameryki. Inni przyłączyli się do ewangelików.
Około połowy XIX w. znajdowały się we wsi także jakieś dobra, które należały do niejakiego Kleina. W 2 poł. XIX w. Wojtówka nadal pozostała wsią rolniczą. Ze względu na malowniczość otoczenia stała się celem wycieczek kuracjuszy z Lądka. Doceniano zwłaszcza Ślubowisko położone na południu od wsi i ładne łąki w jej otoczeniu. Dla obsługi ruchu turystycznego powstała w Wójtówce gospoda. Wieś stała się miejscowością turystyczną, ale nie została letniskiem. Największą liczbę ludności Wojtówki odnotowano w 1871 r. (201 osób).
Po 1945 r. Wójtówka została zasiedlona tylko częściowo i ze względu na złe warunki glebowo-klimatyczne oraz brak dogodnych połączeń komunikacyjnych systematycznie wyludniała się. Próbowano, biorąc pod uwagę ładne położenie wsi, zaktywizować letniskowe jej funkcje, ale bez większych rezultatów. Obecnie większość ludności Wojtówki zajmuje się rolnictwem, a pozostali jej mieszkańcy zatrudnieni są w okolicznych miejscowościach. W Wójtówce powstają też domy letniskowe.

Kościół filialny p.w. Św. Antoniego
Do 1830 r. nie było we wsi żadnego budynku sakralnego. Pierwszy, którego wygląd nie jest znany, zbudowano w latach 1830-1845. niedługo później, w latach 1853/1854 została wzniesiona w Wójtówce kaplica mszalna należąca do parafii w Lądku, nosząca wezwanie Św. Antoniego Padewskiego. Zbudowano ją z fundacji właściciela tutejszych dóbr Kleina. Zbudowano ją z fundacji właściciela tutejszych dóbr Kleina. Rok budowy 1853 utrwalano datą w kluczu portalu. Kaplica ta nadal należy do parafii w Lądku użytkowana obecnie jako kościół filialny p.w. Św. Antoniego. Usytuowany jest na stoku stromo opadającym ku głównej wiejskiej drodze.
Mimo tak  próżnego powstania kościół reprezentuje tradycyjny styl lokalnego budownictwa, w którym połączony został późny barok i wczesny neoklasycyzm. Prosty układ przestrzenny tego skromnego, salowego i bezwieżowego kościoła wynikał przede wszystkim z jego skali. Natomiast architektura fasady zwieńczonej szczytem wolutowym odnosiła się do stylistyki przełomu XVIII i XIX w. jeśli natomiast wziąć pod uwagę zastosowanie charakterystycznego  trójkątnego zwieńczenia szczytu, to można zauważyć trwanie w lokalnym budownictwie nawet rozwiązań formalnych z 2 połowy XVII w. wnętrze kościoła zostało pokryte dekoracyjną,  ornamentalną polichromią. Wyposażenie świątyni obecnie dzwon z 1799 r. oraz ołtarz, figury i droga krzyżowa pochodzące z XIX w.

Zabudowa Wsi
W Pol. XVIII w. i XIX w. występowała we wsi głównie zabudowa szerokofrontowa, założona głownie z jednokondygnacjowych budynków mieszkalnych i mieszkalno-gospodarczych o prostych bryłach, nakrytych dachami dwuspadowymi. Zachowana do dziś zabudowa wsi powstała w 2 poł. XIX w. i w pierwszych latach XX stulecia. Współcześnie uległa częściowej destrukcji.
We Wójtówce i w jej najbliższej okolicy zachowały się figury i krzyże przydrożne. W sąsiedztwie znajduję się krucyfiks z 1918 bedący zarazem pomnikiem żołnierzy poległych w I wojnie światowej.

Wykaz zabytkow architektury i budownictwa:
1 Kościół filialny p.w. Św. Antoniego, 1853.
2 Dom mieszkalny, koniec XIX w., XX w.
3 Domy mieszkalno gospodarcze, koniec XIX w., 1907

S

SOŁECTWO STÓJKÓW

STÓJKÓW

Katarzyna Pasińska
Sołtys Wsi Stójków

Rada Sołecka: Danuta Głowacka, Agnieszka Jarecka, Bożena Sroczyk, Krzysztof Żelichowski.

Dawne nazwy miejscowości
Alberczdorf, Alberzdorf (1346),Olbersdorf bei Landeg (1571),  Olbersdorff (1715,1765, 1801-1945).

Etymologia nazwy wsi
Historyczna, patronimiczna nazwa wsi Alberczdorf utworzona została od nazwy osobowej Albrecht i oznaczała wieś Albrechta. Imię to z kolei powstało od niemieckich słów „adal” (adel), oznaczającego szlachte i słowa „brecht”(słynny). Później nastąpiła zmiana początkowej litery A na O i zniekształcenie tematu. Obecna nazwa wsi nawiązuje do lokalnej tradycji.

Historia wsi i dóbr
Przypuszcza się, że Stojków mógł być założony jeszcze w 2 poł. XII w., gdyż położony na południu od niego Strachocin, również rozlokowany w dolinie Białej Lądeckiej, wzmiankowany był już w 1264 r. Stojków wymieniono dopiero w 1364 r., gdy należał do dóbr Karpińskich. Wieś wymieniano w 1346 r., w dokumencie potwierdzającym stan posiadania braci Ottona, Reiniczka i Nicolaausa von Glubos z Karpna. Zapewne już w XIV w. przebiegała przez Stojków odnoga lokalnego traku handlowego z Lądka na Morawy, a ok.. 1400 r. istniały we wsi dobra sędziowskie. Po rozwiązaniu dóbr Karpieńskich, po 1443 r., Stojków stał się wsią kameralną i pozostał nią jaszcze, choć z przerwami, przez ponad dwadzieścia lat. Z dóbr kameralnych wydzielony był jedynie w ostatniej ćwierci XV w.
W  1571 r. mieli we wsi grunty i opuszczone gospodarstwa lądeccy mieszczanie. Przed początkiem XVII w. Stojków był niewielką miejscowością zamieszkałą przez 5 zagrodników, którzy jak mieszkańcy innych miejscowości hrabstwa, mieli płacić w czasie wojny trzydziestoletniej kontrybucje i kwaterować cesarskich żołnierzy. Do 1641 r. wieś należąca do Lądeckiej parafii znacznie się rozrosła, gdyż kolejni zagrodnicy zasiedlili 7 działek utworzonych rozparcelowanych w XVI w. dóbr sędziowskich. W związku z parcelacją tych dóbr nie było w Stojkowie w XVII w. typowego dla hrabstwa sędziostwa.  We wsi np. 1667 r. działał jedynie urzędnik sądowy, którego źródła utrzymania nie są znane.
W 1684 r. Stojków został, podobnie jak i wiele innych kameralnych wsi hrabstwa, sprzedany przez cesarską komisję alienacyjną (na potrzeby wojny z Turkami).
W czasach nowożytnych, w XVII i XVIII w. zagraniczno-chałupniczych Stojków nadal pozostawał niewielki. Jeszcze w 1743 r. ilość zasiedlonych działek odpowiadała stanowi z 1641 r. Być może na tę stagnację wpłynęły trudności bytowe wynikające z niszczenia upraw przez zwierzynę leśną. Niewielkie tez, znaczenie miało położenie Stojków na trakcie z Lądka na Morawy. Wieś rozrosła się nieco dopiero w latach ok. 1743-1789 i w tym stanie pozostało  do końca XIX w.
W latach czterdziestych XIX w. zaczęła się historia Stójkowa jako wsi letniskowej i turystycznej. W r. 1845 poprowadzono promenadę Waldweg z uzdrowiska przez las miejski do Stójkowa. Niedługo później, w 1847 r. powstały w Stójkowie domek letni i letniskowy. W  r. 1861 założono na skraju lasu restaurację , połączoną z kręgielnią. Już przed r. 1882 wiodły już do Stójkowa dwie polany leśne promenady, górna i dolną. Obie rozpoczynały się przy Świątyni Leśnej. Górna prowadziła przez stok wzniesienia z Iglicą,  a dolna- przez Rondo Skalne.  Dzięki ożywionemu ruchowi turystycznemu w końcu XIX w. czynne były we wsi już dwie restauracje, a sama miejscowość nabrała, ze względu na swe urokliwie położone charakteru wsi letniskowej. W 1864-1866 podjęto budowie drogi z Kamieńca Ząbkowickiego do Stronia, biegnącą także przez Lądek i Stojków, a po r. 1910 dr Rauen założył w 1892 r. pomiędzy uzdrowiskiem, a Stójkowem swe sanatorium zwane Germanenbad lub Waldsanatorium.

Tak więc w XIX stuleciu niewielki nadal Stojków został połączony komunikacyjnie i funkcjonalnie z uzdrowiskiem. Dzięki temu ta uboga rolniczo- rzemieślnicza wieś nabrała charakteru wsi letniskowej. Czynna była też we wsi fabryka, papiernia i szlifiernia. Po 1885 r. Stojków włączono do gromady z siedzibą w Stroniu Śląskim. Po zbudowaniu w 1897 r. linii kolejowej zabudowano w Stójkowie przystanek kolejowy. Największą liczbę ludności wsi odnotowano w 1931 r. (330 osób).
Jak już wspomniano w 1400 r. znajdowały się w Stójkowie dobra sędziowskie, należące wówczas do zamku Karpno. W r. 1423 były własnością Nicklasa Mana, a w XVI w. zostały rozparcelowane. Przed 1641 r. wydzielono z nich 7 parcel, które zajęli zagrodnicy.  Nie widomo dlaczego w 1743 r. ponownie wymieniono dobra sędziowskie w Stójkowie jako należące do lądeckich mieszczan.
Po 1945 r. Stójkow zastał zasiedlony. Pozostał tylko wsią rolniczą, gdyż początkowo znikły jego letniskowe funkcje. W  1961 r. północna część wsi ( z ośrodkami wczasowymi) została przyłączona do Lądka. Dzięki bliskości Lądka i Stronia Śląskiego Stójków  ma ustabilizowaną sytuację ludnościową. Po zbudowaniu nowej obwodnicy powoli odtwarzana jest letniskowa funkcja  wsi, gdyż powstaje zabudowa letniskowa. Wieś nabiera charakteru osady podmiejskiej ( w odniesieniu do Stronia Śląskiego). Znaczna część ludności Stójkowa zajmuje się rolnictwem, a mniejsza jej część- zatrudniana jest w Stroniu Śląskim. Ze względów ekonomicznych Stójków bardziej ciąży ku Stroniu Śląskiemu, ze względu na istnienie tam podstawowego zaplecza handlowo- usługowego. W Stójkowie znajduje się placówka Straży Granicznej.

Zabudowa wsi
W poł. XVIII w. i w 1 poł. następnego stulecia zabudowa wsi złożona była kilku zagród w czworobok, usytuowanych w zachodniej części Stojkowa, po zachodniej stronie koryta Białej Lądeckiej oraz z zabudowy szeregowej wypełniającej wschodnia partię tej wsi. W 2 poł. XIX w. mimo, że powstały tu skromne zagrody zachodniej i wschodniej części Stójkowa. Zachowana do dziś zabudowa wsi powstała w 2 poł. XIX w. i w pierwszych latach XX stulecia. Współtworzą ją obecnie skromne budynki mieszkalne i mieszkalno-gospodarcze o prostych bryłach, murowane lub drewniano murowane reprezentujące tradycyjne budownictwo Ziemi Kłodzkiej z elementami architektury wernakularnej oraz budownictwa letniskowego. Zabudowę tę współcześnie zagęszczono wznosząc nowe budynki jednorodzinne i letniskowe. We wsi zachowała się prosta kapliczka domkowa zwieńczona trójkątnym szczytem.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa:
1. Kapliczka przydrożna koło domu nr 17, pocz. XIX w.
2. Budynek  stacji kolejowej, ok. 1910.
3. Dom wczasowy „Zacisze”, nr 42, XIX/XX w.
4. Dom mieszkalno-gospodarczy, koniec XIX w.
5. Most na Białej Lądeckiej, pocz. XX w.

SOŁECTWO SKRZYNKA

SKRZYNKA

Zespół Skrzynczanki ze Skrzynki.jpeg

Sabina Kliber
Sołtys Wsi Skrzynka

Rada Sołecka: Jacek Mróz, Katarzyna Szczepańska-Jastrząb, Janina Ogórek.

Dawne nazwy miejscowości
Heyniczindorf ( 1353, 1384), Heyncindorf (1381, 1385), Heinzendorf ( 1415, 1426, 1458, 1484, 1491, 1495, 1560,1631,1646,1652,1789-1945).

Etymologia nazwy wsi
Historyczna nazwa wsi Heinzendorf powstała prawdopodobnie od skrótu imienia Heinrich, przybierającego formę Heine,Heizn. Obecna nazwa miejscowości jest obca lokalnej tradycji.

Położenie
Skrzynka położona jest u podnóża Gór Złotych, przy lokalnej, ślepo zakończonej drodze łączącej się od wschodu z drogą z Trzebieszowic do Jaszkowej Górnej. Wieś znajduje się w dolinie potoku Skrzynczanki, prawego dopływu Białej Lądeckiej, na wysokości około 380-480 m n.p.m. Górna, wschodnia część wsi wciska się między boczne ramiona Gór Złotych, z Bydlęcą(od północy) i Żurawicem (od południa), a w dolna, południowa partia miejscowości rozlokowana jest w płytszej części Skrzynczanki, bliżej jej ujścia do Białej. Zabudowania wsi skupione są obecnie głównie w dolnej części Skrzynki, a jego górna partia w znacznym stopniu wyludniła się. Miejscowość otaczają głównie użytki rolne, a od wschodu- rozległe lasy regla dolnego, porastające wzniesienia Gór Złotych. Okolice Skrzynki są bardzo malownicze i interesujące widokowo.

Historia wsi i dóbr
Nie można wykluczyć, że Skrzynka mogła być lokowana już w końcu XII w., lub na początku XVI w. w każdym razie powstała przed 1353 r., czego dowodzi pierwsza wzmianka o wsi i o tutejszych dobrach lennych. Już przed 1360 r. Skrzynka była wsią parafialną, a w 1412 r. wzmiankowano tutejsze sędziostwo. W r. 1622, w czasie wojny trzydziestoletniej, gdy hrabstwo poparło króla zimowego Friedricha von Pfalz, wojska śląskie splądrowały m.in. Skrzynkę.
Przed 1623 r. Skrzynka przestała być wsią parafialną, ale w czasach nowożytnych, w XVII i XVIII w., nadal pozostawała stosunkowo dużą, rolniczą wsią z warstwami kmieci (14-17). W 2 poł. XVIII w. i w 1 poł. następnego stulecia miejscowość zachowała charakter rolniczo-rzemieślniczy. Pod koniec XVIII w. znacznie rozwinęły się rzemiosło i w niewielkim stopniu tkactwo. W XIX w. nastąpił dalszy rozwój rzemiosła, a wieś ok. 1820 r. musiała być stosunkowo zamożna, skoro pracował na jej terenie rzeźnik. Około 1845 r. rozwinął się też handel zbożem i żywnością. W XIX stuleciu można też odnotować w Skrzynce rozwój lokalnego przemysłu, młynarstwa, przemysłu drzewnego i wytwórstwa materiałów budowlanych. Od 1858 r. Skrzynka stała się ponownie wsią parafialną. Największą liczbę ludności wsi odnotowano w 1858 r. (651 osób).
Jak już wspomniano, w 1412 r. wzmiankowano w Skrzynce sędziostwo należące wówczas do sędziego Nyitschkego.
Po 1945 r. Skrzynka zastała ponownie zasiedlona. W folwarku założono PGR (obecnie nie istniejące), związane z Kombinatem Rolno-Przemysłowym w Trzebieszowicach. Ze względu na dobre warunki glebowo- klimatyczne i sędziostwo dużych miejscowości wieś zachowała charakter rolniczy. Duża cześć ludności  Skrzynki zajmuje się rolnictwem, a pozostali mieszkańcy wsi zatrudnieni są w okolicznych miejscowościach. Brak podstawowego zaplecza usługowo-handlowego, ale  funkcjonują szkoła i leśniczówka. Dzięki temu wieś nie wyludniła się tak jak inne miejscowości i ma ustabilizowaną sytuację ludnościową. Okolice Skrzynki mają znaczne walory krajobrazowe nie są w pełni wykorzystane. Bardzo wolno odtwarzane są letniskowo-rekreacyjne funkcje Skrzynki.

Kościół i cmentarze
Skrzynka była wsią parafialną już w 1360 r., gdyż wówczas wymieniono po raz pierwszy tutejszego plebana. Już a 1571 r. parafią zarządzali protestanci, dla których pracował początkowo pastor z Radochowa. Później, w latach 1587, 1590  czynni byli w Skrzynce pastorzy tu już mieszkający. Skrzynka pozostała w rekach protestantów do 1623 r. gdy kościół Rzymskokatolicki odzyskał tutejszą świątynię w 1623,  zmianie uległ jej status. Stała się ona kościołem filialnym przyłączonym początkowo do parafii w Lądku, a niedługo potem- do parafii w Trzebieszowicach. W czasach nowożytnych pozostał w lokalnej tradycji jakiś ślad istnienia parafii w Skrzynce, ponieważ w 1789 r. tutejszy kościół nazwano kościołem macierzystym (Mutterkirche). Przynależność kościoła do parafii w Trzebieszowicach trwała do 1857 r., kiedy to dzięki staraniom landgrafini von Fürstenberg ponownie erygowano parafię w Skrzynce. W XIX w./ Skrzynkę zamieszkiwali głównie katolicy. Nieliczni ewangelicy pojawili się we wsi ok. 1845 r. w 1972 r. parafię w skrzynce ponownie zlikwidowano, a tutejszą świątynię ponownie przyłączono jako filialną do parafii w Trzebieszowicach.
Kościół [parafialny w Skrzynce wymieniano w dokumentach z lat 1384 i 1429. W wizytacjach z lat 1560 i 1631 wzmiankowano zachowane do dziś wezwanie kościoła- Św. Bartłomieja nic nie wiadomo o wyglądzie kościoła w XVI i XVII w., a z dokumentów wizytacyjnych wynika jedynie, że w latach 1560 i 1631 znajdowały się w nim dwa ołtarze lub trzy ołtarze oraz trzy dzwony.
Według Zimmermanna obecny, murowany kościół miał być zbudowany przed 1591 r. jeśli tak, to był on zapewne wzniesiony przez protestantów. W 1631 r. stan techniczny kościoła określono jako dobry i wskazano tylko na uszkodzone okna. Sugestię o budowanie renesansowego, murowanego kościoła mogą wspierać następujące cechy architektury obecnej budowli, czyli szerokiej i płytkie prezbiterium, szeroka, krótka nazwa, masywna, krępa wieża i charakterystyczna dwukondygnacjowa przybudówka przy prezbiterium.  Przybudówka ta została w charakterystyczny sposób od wschodu zaokrąglona, a w zaokrągleniu tym pomieszczono schody do loży kolatorskiej na piętrze. Następnie w 1 poł. XVIII w. kościół był barokizowany. Przybudowano wówczas styk prezbiterium i przybudówki z lożą patronacką. Założono nad nim nowy, jednolity dach. Wieża, otrzymała nowy, cebulasty hełm bez prześwitu. Przepruto też nowe otwory, w tym termalne i wykonano bardzo prosty wystrój elewacji założony z podziału ramowego i skromnych obramień okiennych. Ogólnie można tylko stwierdzić, że tak jak w innych kościołach hrabstwa, także kościół w Skrzynce był modernizowany i barokizowany stosownie do potrzeb oraz przy użyciu minimalnych środków finansowych. Również użytkowy charakter miały modernizacje przeprowadzone w XIX w., ograniczające się do dobudowania krucht i przebudowy obudowanych, zewnętrznych schodów. Przebudowy te nie zawarły właściwie charakterystycznej, barokowej bryły kościoła i jego bardzo skromnego, barokowego wystroju elewacji. Współcześnie remontowano kościół w 1984 r. w jego wnętrzu zachowało się wyposażenie z XVII, XVIII i XIX w. w r. 1888 kościół otrzymał nowe organy wykonane przez organmistrza Luxa z Lądka. W 1631 r. wzmiankowano przykościelny cmentarz w Skrzynce otoczony murem. Ten obecnie istniejący, nieużytkowany mały cmentarz założony na planie owalu można uznać niewątpliwie za założenie stare, kształtowane w średniowieczu, lub najpóźniej w czasach nowożytnych. Wydzielony jest kamiennym murem. W odcinku muru cmentarnego wzniesiono niewielką kostnicę z otworem wejściowym o łuku pełnym zwieńczoną profilowanym gzymsem.

Zabudowa wsi
W poł. XVII w. i w 1 poł. następnego stulecia zabudowa wsi była skromna, głównie szerokofrontowa i  znacznie rozrzucona wzdłuż głównej drogi wiejskiej.  W 2 poł. XIX w. pojawiły się nieliczne zagrody czworobok. Zachowana do dziś zabudowa Skrzynki powstała w 2 poł. XIX w i w pierwszych latach XX stulecia. Współcześnie uległa częściowo destrukcji. Dominują skromniejsze, głównie murowane, jednokondygnacyjne budynki mieszkalne i mieszkalno-gospodarcze o prostych bryłach, nakryte dachami dwuspadowymi.
We wsi i w jej najbliższej okolicy zachowały się figury i krzyże przydrożne. Przy jednym z domów stoi kapliczka z cegły słupowa z końca XIX w. natomiast w sąsiedztwie kościoła znajdują się Grupa Ukrzyżowania z 1867 r. z figurami Marii Magdaleny i Św. Jana Nepomucena lub Św. Franciszka Ksawerego, z dwiema kolumnami po bokach, obsadzona dwoma żywotnikami. Pod wyglądem ogólnej kompozycji zbliża się ku krucyfiksom z lat osiemdziesiątych XIX w. znajdującym się w Raszkowie (Gm. Radków). Ponadto zachowała się we wsi: figura Św. Jana Nepomucena (Społ.. XIX w.). przed remizą strażacką pozostały relikty pomnika żołnierzy poległych na pierwszej wojnie światowej.  

Wykaz zabytków architektonicznych i budownictwa:
1 Zespół kościelny
a) kościół filialny p.w. Św. Bartłomieja, przed 1591, 1 poł. XVIII w., 2 poł. XIX w.,
b) mur cmentarny z bramą, koniec XVIII w.
2 Folwark, XIX w., XX w.,
3 Domy mieszkalne  koniec XIX w., pocz. XX,
4 Zespół mieszkalno-gospodarczy, pocz. XX w.
5 Leśniczówka, ok. 1920-1930.

      

SOŁECTWO RADOCHÓW

RADOCHÓW

Helena Gawron
Sołtys Wsi Radochów

Rada Sołecka: Olaf Gawron, Marta Sulińska, Agnieszka Rygielska, Grzegorz Bitner.

Dawne nazwy miejscowości
Rycharczdorf (1362), Reyersdorff (1412,1415,1420), Reyersdorf (1415,1571,1631,1765-1945).

 

Etymologia nazwy wsi
Najstarsza, patronimiczna wersja nazwy wsi została utworzona zapewne od imienia Richard i oznaczała wieś Richarda, jej właściciela i założyciela. W wyniku zniekształceń tej nazwy powstała druga, nowsza jej wersja Reyerstorf. Obecna nazwa miejscowości jest obca lokalnej tradycji.
Radochów położony jest przy głównej drodze z Kłodzka do Lądka, w środkowej części doliny Białej Lądeckiej, na wysokości około 390-430 m n.p.m. wieś leży na granicy Krowiarek w Masywie Śnieżnika (od południa) i Gór Złotych (od północy), w miejscu zwężenia rzeki pomiędzy wzniesieniami Radoszką a Cierniakiem.  Okolice Radochowa są bardzo malownicze i interesująco widokowe.


Historia wsi i dóbr
Pierwsza wzmianka o Radochowie pochodzi z 1362 r. Radochów  był starą wsią położoną w dolinie Białej Lądeckiej  i przy trakcie handlowym ze Śląska do Czech przez Kłodzko (przy tak zwanej Solnej Drodze). Wraz z innymi miejscowościami tworzył zespół osadniczy rozciągający się od Żelazna do Lądka. W 1362 r. wzmiankowano w Radochowie także rycerski dobra. W średniowieczu Radochów musiał być znaną miejscowością, gdyż w 1384 r. był wsią parafialną. W r. 1412 wzmiankowano też tutejsze sędziostwo. W czasie wojen w Radochów bywał niejednokrotnie niszczony i plądrowany. Działo się to też w 1488 r., w czasie tzw. wojny głogowskiej, gdy wojska śląskie z Paczkowa robiły wypady w głąb doliny Białej Lądeckiej, aż do sąsiadujących z Radochowem Trzebieszowic. Także i w 1622 r., gdy hrabstwo poparło króla zimowego Friedrich von Pfalz, wojska saskie splądrowały m.in. Radochów.
W czasach nowożytnych, w XVII i XVIII w., Radochów pozostawał dużą, rolniczą wsią z warstwa 20-38 kmieci. W 2 poł. XVIII w. i w 1 poł. następnego stulecia nadal zachował charakter rolniczy, ale czynni też byli tu liczni rzemieślnicy, w tym rzeźnik.
Działali w Radochowie również zbieracze przędzy i rozwijały się także przemysł młynarski, a obok wsi czynne były kamieniołomy. W 2 poł. XVIII w., po odkryciu Jaskini Radochowskiej wieś nabrała znaczenia miejscowości turystycznej. Działała szkoła katolicka, wzmiankowana po raz pierwszy w 1789 r.
XIX wiek nie przyniósł większych zmian. Radochów zachował charakter rolniczy. Rozwinęły się letniskowe funkcje wsi, m.in. względu na udostępnienie Jaskini Radochowskiej. W 1850 r. powstał koło Radochowa mały, lokalny, maryjny ośrodek pielgrzymkowy. Od 4 ćw. XIX w. Radochów stał się siedziba urzędu gromadzkiego i urzędu stanu cywilnego. Największą liczbę ludności wsi odnotowano w 1864 r. (923 osoby). W 1897 r. Radochów znalazł się na linii kolejowej z Kłodzka do Stronia Śląskiego. We wsi stację zbudowano stację kolejową.  

Kosciol .sw Mikolaja w Radochowie.jpeg

Zespół kościelny
W 1384 r. Radochów był wsią parafialną. Już w połowie XVI w., w czasie reformacji, tutejszy kościół przejęli protestanci, którzy utrzymali go do r. 1623. Po przejęciu kościoła w Radochowie przez Kościół rzymskokatolicki Radochów wraz z Orłowcem przyłączono (z braku duchownych) do parafii w Trzebieszowicach. Niedługo, bo w r. 1631 lub 1632 obie wsie ponownie wydzielono i przyłączono do parafii w Lądku. W 1631 wzmiankowano wezwanie radochowskiego kościoła (Św. Mikołaja). Zapewnie oddalenie Radochowa od Lądka i wielkość tej miejscowości wpłynęły na osiedlenie w Radochowie w poł. XVII w. wikarego. Z parafią związane były dobra parafialne , wzmiankowane w latach 1631 i 1861 oraz szkoła i plebania wymienione w r. 17789. W XIX w. Radochów zamieszkiwany był głównie przez katolików oraz przez nielicznych ewangelików (8-13). Obecnie Radochów także  jest siedzibą parafii.
Przed 1614 r. radochowski kościół był drewniany. Nowy orientowany, murowany kościół  zbudowany z kamienia polnego został wzniesiony w 1614 r. z inicjatywy właściciela tutejszych dóbr protestanta. Znajduje się na wzniesieniu w centrum wsi, nieopodal zespołu dworskiego. Według zapisu z 1631 r. świątynia ta była zdobiona malowidłami. Wyposażenie stanowiły wówczas ołtarz Św. Mikołaja biskupa, dwa inne ołtarze oraz 3 dzwony. Pod kościołem znajdowała się krypta, użytkowana przez rodziny von Pannwitz (1626) . z tego renesansowego, jednowiekowego kościoła zachowała się do dziś jego bryła. Jej charakterystycznymi elementami są trójboczne zamknięte prezbiterium, szeroka, typowa dla protestanckich, nowożytnych kościołów Ziemi Kłodzkiej nawa, i wieża zachodnia, zwężająca się ku górze, podobnie jak w kościele w Orłowcu. Pod obecnym tynkiem istnieją taż relikty sgraffita. W 18886 r. ten kościół spłonął w wyniku uderzenia weń pioruna. Przy odbudowie zachowano zasadniczo  bryłę kościoła, nadbudowano o jedną kondygnację przybudówkę z zakrystią od południa do nawy oraz wzniesiono nową kruchtę przy północnej elewacji nawy. Malowanym podziałem ramowym i malowanymi opaskami okiennymi ozdobiono elewacje dwukondygnacjowej, nakrytej dachem dwuspadowym przybudówki przy nawie. Elewacje nawy zwieńczono profilowanym gzymsem koronującym, okna ujęto malowanymi opaskami. Narożniki wieży podkreślono malowanymi paskami, a nad oknami w najwyższych kondygnacji wieży umieszczono tarcze zegarowe. Wieżę nakryto hełmem w formie ośmiobocznej iglicy wyprowadzonej z czterospadowego dachu. Wnętrze nawy nakryte zostało drewnianym, otynkowanym sklepieniem  beczkowym na krążynach. W r. 1887 kościół otrzymał organy wykonane przez Luxa z Lądka, a przed 1939 r. – nowe dzwony. Przy kolejnym remoncie świątyni zlikwidowano malowane podziały, opaski, okienne oraz tarcze zegarowe na elewacji wieży.  Uczytelniono kamienny portal zakrystii, niewielki fragment sgraffita oraz płyty nagrobkowe.
Obecnie istnieje, przykościelny, nieużytkowany, mały cmentarz o nieregularnym zarysie jest założeniem starym, wydzielonym murem z kamienia łamanego.

kosciolek.jpeg

Kaplica na Cierniaku
Kaplica Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych znajduje się na północno- wschodnim stoku Cierniaku, na wysokości ok. 530 m n.p.m., wzniesienia sąsiadującego z Radochowem od północy. Kaplica jest bardzo prostym pod względem architektonicznym, drewniano-murowanym budynkiem, w którego bryle widoczna jest wielofazowość budowy.
Lokalny ośrodek pielgrzymkowy na Cierniaku został założony przez właściciela dóbr kmiecych i sołtysa z Radochowa Antona Wachsmanna, człowieka religijnego, który chorował poważnie w 1836 r. w czasie choroby, lub po wyzdrowieniu postanowił należący do niego Cierniaka uczynić miejsce kultu maryjnego. Początkowo wizerunek maryjny umieścił na drzewie, a później- pod skałą przypominającą grotę.
W 1849 r. drugi wizerunek maryjny malowany w Lądku zawiesił Wachsmann w nowej, wzniesionej swoim staraniem murowanej kaplicy. Kaplica ta o charakterze pielgrzymkowym, zwana Maria-Hilf, poświęcona została w 1850 r. Odwiedzana była przez dość licznie przez pielgrzymów, dlatego też pojawiła się potrzeba powiększenia jej. Dokonano tego w 1854 r. i dobudowano wtedy nowy człon z sygnaturką. Od r. 1858 kaplica stała się kaplica mszalną. Główne uroczystości odbywały się 24 maja i 15 sierpnia. Wizerunek maryjny z 1849 r. znajdował się w ołtarzu jeszcze do r. 1925, kiedy to został zastąpiony nowym, malowanym przez malarza z Lądka. Wnętrze kaplicy zdobi polichromia. Na sklepieniu prezbiterium znajdowało się malowidło przedstawiające Koronację Marii, a na gurcie łuku tęczowego wyobrażono postać świętych i putta. W sąsiedztwie kaplicy powstała pustelnia i droga krzyżowa. W 2 poł. XIX w. przekształcono otoczenie kaplicy. Najpierw budowano kamienne schody od drogi z Radochowa ku kaplicy, ze stopniami fundowanymi poprzez osoby prywatne, stowarzyszenia, lub pustelników. Wzdłuż schodów tych, podobnie jak w Wambierzycach wznoszono stacje pierwszej drogi krzyżowej i figury wotywne.
Obecnie z dawnego założenia związanego z ośrodkiem pielgrzymkowym i kalwarią zachowały się kaplica, schody ku niej, droga krzyżowa przy kaplicy, grota lourdzka i nieliczne kapliczki przy schodach oraz żeliwne latarnie.

wnetrze santuarium.jpeg
Brat Elizeusz, opiekun sanktuarium.jpeg

Zabudowa wsi
Około 1824 r. zróżnicowana i zagęszczona zabudowa wsi była współtworzona także przez okazałe kmiece zagrody czworobok, sytuowane najczęściej w oddaleniu od rzeki. Współcześnie uległa częściowej destrukcji. Zniszczone zostały układy wielu dawnych zagród w czworobok. Obecna zabudowa Radochowa prezentuje się dość skromnie, gdyż brakuje tu okazałych, dwukondygnacyjnych domów kmiecych. Dominują budynki drewniane, drewniano-murowanymi szalowanymi szczytami i murowane, reprezentujące stare budownictwo wiejskie.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa:
1 Zespół kościelny
a) kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja, ok. 1614,  po 1886
b) mur kościelny  z  bramą, XVII, XVII w.,
c) plebania, 1781, przed 1999,
d) obora w zagrodzie plebańskiej, 1 poł. XIX w.,
e) stodoła w zagrodzie plebańskiej pocz. XX w.
2 Zespół pielgrzymkowy na górze Cierniak
a) kaplica pielgrzymkowa p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, 1849-1854,
b) schody, 2 poł. XIX w.
c)n stacje drogi krzyżowej koniec XIX w.
3 Kapliczki przydrożne
4 Dom mieszkalno-gospodarczy
5 Zespół dworski

SOŁECTWO ORŁOWIEC

ORŁOWIEC

Anna Zatoka
Sołtys Wsi Orłowiec

Rada Sołecka: Helena Ciesielska, Irena Dembna, Marzena Formowicz, Stanisław Terepka, Krystyna Zawadzka.

Dawne nazwy miejscowości

Schonaw ( 1352,1356,1357,1375, 1497,1569), Schonaw (1631,1632), Mittschone (1661), Schonau bei Landeck (1830)

Etymologia nazwy wsi
Dawna, topograficzna nazwa wsi Schonaw, Schinau utworzona została od niemieckich słów ouwe, Aue (łąka) oraz schon (piękny, piękna), w związku z czym można ją przetłumaczyć jako „piękna łąka”. Obecna nazwa wsi- Orłowiec, jest obca lokalnej tradycji. Powstała zapewne od nazwiska dr M.Orłowicza, w uznaniu jego zasług.

Orłowiec położony jest przy lokalnej drodze Przełęczy Różaniec w Górach Złotych łączącej się drogą z Lądka do Złotego Stoku. Wieś znajduje się w dolinie Orliczki, prawego dopływu Białej Lądeckiej, na wysokości około 450-550 m n.p.m. Orlowiec otaczają najwyższe szczyty północnej części Gór Złotych, takie jak: Jawornik Mały, Jawornik Wielki (od północnego zachodu), Dworska Kipa i Rasztowiec (od południa), Orłówka i Krowia Góra Mała (od wschodu). Dno doliny Orliczki zajmuje siedlisko wsi niewielkie użytki rolne, a stoki wzniesień porośnięte są lasami regla dolnego. Orłowiec znajduje się w granicach Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Okolice Orłowca są bardzo malownicze i interesujące widokowo.

Historia wsi i dóbr
Podobnie jak większość wsi w okolicach Lądka także Orłowiec został założony na prawie niemieckim przed polowa XIV w. Pierwsza o nim wzmianka pochodzi z 1346 r., kiedy to wzmiankowano tutejsze dobra lenne, należące wówczas, a także później do większych kompleksów włości. W r. 1357 były one opuszczone, co tez może dowodzić, że już w średniowieczu  osadnictwo w dolinie Orliczki w Górach Złotych przeżywało trudności, związane zapewne z warunkami bytowymi. To właśnie lub może też wojny husyckie, a następnie wojna króla węgierskiego Macieja Korwina i króla czeskiego Jerzego z Podiebradu spowodowały opuszczenie  Orłowca przez jego mieszkańców. Na fali nowych akcji osadniczych, w 1539 r. założono także ponownie Orłowiec, jako wieś kmiecą. Przed 1631 r. wieś  ta należała do parafii w Radochowie, a w 1 ćw. XVII w. Protestanci zbudowali w Orłowcu kościół. W połowie XVIII w. przebiegała przez wieś droga z Lądka przez Przełęcz Różaniec w Górach Złotych do wsi Bila Voda na Morawach, rozwidlająca się dalej ku Złotemu Stokowi na Śląsku u okrężnie- ku Javornikowi na Morawach.
W czasach nowożytnych, w XVII i XVIII w. Orłowiec był średniej wielkości rolnicza miejscowością z warstwa kmieci (ok. 18-26). W 2 poł XVIII w. i 1 w poł. Następnego stulecia wieś zachowała charakter rolniczy, a rzemiosło, w tym tkactwo reprezentowane było bardzo skromnie. Nie rozwinął się też lokalny przemysł. Szkołę katolicką wzmiankowano po raz pierwszy w 1789 r., wolne dobra sędziowskie- w 1830 r. W r. 1861miały już one status dziedzicznego sołectwa. W XIX w. rozwinęły się nieco w Orłowcu lokalny przemysł, rzemiosło i handel. Wieś pozostawała  średniej wielkości miejscowością, w której największą liczbę ludności odnotowano w 1867 r. (588 osób). W 2 poł XIX w. Orłowiec stał się wsią turystyczną, gdyż wiodły przezeń szlaki na Wielki Jawornik w Górach Złotych i na Przełęcz Różaniec. W okresie międzywojennym wzniesiono w Orłowcu budynek straży granicznej. Po 1945 r. Orłowiec został ponownie zasiedlony ,ale tylko częściowo. Trudne warunki glebowo- klimatyczne i likwidacja powiązań ekonomicznych z Morawami powodowały systematyczne wyludnianie się wsi. Proces ten powstrzymywało jedynie wynikające z sąsiedztwa Lądka i Złotego Stoku zachowanie turystycznych funkcji Orłowca. Obecnie Orłowiec ma ustabilizowaną ,choć na niskim poziomie, sytuację ludnościowa i charakter rolniczo-turystyczny. Część ludności Orłowca zajmuje się rolnictwem, a pozostali mieszkańcy wsi zatrudnieni są w Lądku, w okolicznych miejscowościach oraz w kamieniołomach i lasach. Funkcjonuje parę ośrodków wypoczynkowych. Najbardziej rozwijane są letniskowe funkcje Orłowca, który posiada znaczne walory krajobrazowe i wypoczynkowe. Szkoła w Orłowcu funkcjonowała już przed 1789 r.
Kościół i cmentarz
Przynależność parafialna Orłowca zmieniała się wielokrotnie. Około 1560 r. Należała on do parafii w Radochowie. Przed r. 1631 wraz z kaplicą większą (capella major), a później kościołem filialnym p.w. Św. Sebastiana włączony został wraz z Radochowem do parafii w Trzebieszowicach. W końcu przyłączono Orłowiec do parafii w Lądku. Natomiast w latach 1679-1945 wieś znajdowała się w obrębie parafii w Radochowie. Wieś zamieszkiwali głównie katolicy oraz w 2 poł. XIX w. nieliczni ewangelicy. Obecnie Orłowiec należy nadal do parafii w Radochowie. Murowany kościół w Orłowcu został zbudowany przez protestantów.

Kościół w Orłowcu wzniesiono jako nieorientowany, jednoprzestrzenny wieżą, czyli na wzór kościoła katolickiego. Architektura kościoła prezentowała się  dość skromnie, a nawet wykazywała zależność od budownictwa drewnianego. Zależność ta wyraziła się najbardziej w kształcie masywnej wieży, której dwie dolne kondygnacje rozszerzały się ku dołowi. Głównym elementem zdobniczym elewacji kościoła była kamieniarka i sgraffito. Renesansowa kamieniarka zachowała się do dziś w niewielkim stopniu i reprezentowana przez kamienne obramienia okienne ze sfazowanym narożem  ujmującym półkoliście zamknięte okna czwartej, najwyższej kondygnacji wieży. W 1 ćw. XVII w. częstym stosownym rozwiązaniem było pokrywanie całych płaszczyzn elewacji sgraffitem, rodzajem dekoracyjnego malarstwa ściennego. Sgraffito na elewacji kościoła w Orłowcu tworzą pasy przedstawionych graficznie prostokątnych pseudociosów z zaznaczonymi centralnie lustrami. Rysunek ciosów przypominał bonie diamentowe ze szlifem z fasetą.
Renesansowy kościół został zbarokizowany w XVIII w, pozbawiono wystrój elewacji detalu architektonicznego o wyraźnych cechach stylowych. Wykorzystano obiegowy typ przestrzennego salowego kościoła z prezbiterium i nawą nakrytymi jednym dachem. Dostawiono do prezbiterium dwukondygnacjową przybudówkę z zakrystią i lożą patronacką, a we wnętrze nawy wbudowano drewniane empory. Przebudowano i podwyższono prezbiterium zespalając je przestrzennie z przybudówką z lożą patronacką oraz zmieniono wykrój okien nawy. Zatynkowano sgraffito, a elewacje wieży rozczłonkowano podziałem ramowym, zwieńczono profilowanym gzymsem i nakryto cebulastym hełmem. Pozostałe elewacje nie otrzymały podziału ramowego wykonanego w tynku, i rozczłonkowano je tylko malowanym podziałem ramowym, jak obecnie, akcentującym jedynie narożniki prezbiterium, nawy i przybudówki. Zwieńczono też drewnianymi gzymsami koronującymi. Okna nie otrzymały tynkowanych obramień, a jedynie zewnętrzny portal nawy ujęto prostym, kamiennym obramowaniem. Jedynie bryła zmodernizowanego kościoła i zarys okien świadczą o przeprowadzeniu przebudowy już w XVIII w. W XIX w. dobudowano do północno-wschodniej elewacji nawy prostokątną kruchtę nakrytą dachem pulpitowym i wzniesiono z kamienia oraz cegły w bardzo prymitywny sposób.
Skromne wyposażenie kościoła utrzymane w stylu późnego baroku z elementami neoklasycyzmu, przypisywane Michaelowi Ingnatzowi Klahrowi młodszemu pochodzi z lat ok. 1770-1780.
Kościół znajduje się na  obecnie nieużytkowym, małym cmentarzu założonym na planie wydłużonego prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami, otoczonym kamiennym murem. Brak starych nagrobków.
W południowo-zachodnim odcinku muru umieszczono bramę oraz sąsiadującą z nią kostnicę. Bardzo prosta brama w formie odcinka muru ze zwieńczeniem wykreślonym linią wklęsło wypukłą zbudowana została a 2 poł. XVIII w. lub w 1 ćw. następnego wieku w stylu dojrzałego baroku. We, wsi w sąsiedztwie z kościoła, zachował się krucyfiks z 1 poł. XIX w.(tu coś o tym krucyfiksie by się przydało)

Zabudowa wsi
W 1 poł. XIX stulecia zabudowa wsi była stosunkowo rzadka, ale występowały też nieliczne, okazałe kmiece zagrody w czworobok. W końcu XIX w. wzrosła liczba zagród czworobok, z których część sytuowana była na stokach wzniesień. W XIX w. dominowały skromniejsze budynki mieszkalno-gospodarcze. Zachowana do dziś zabudowa wsi powstała w XIX w. i w pierwszych latach XX stulecia. Współcześnie uległa częściowej destrukcji. Obecna zabudowa wsi prezentuje się bardzo skromnie i złożona jest z budynków drewniano-murowanych. Część z nich przystosowanych jest na domy letniskowe.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa:
1 Zespół kościelny
a) kościół filialny p.w.Św. Sebastiana, 1 ćw. XVII w., XVIII w., XX w.,
b) Kostunica lub kaplica cmentarna, XVIII w.
c) mur cmentarny, XVIII w., XX w.
2 Zespół dworski
a)dwór XVI/XVIII,
b) oficyna mieszkalno-gospodarcza, XVIII w., ok. 1910
c) budynek bramny, VXIII/XIX w., koniec XIX w.
d) obora, koniec XIX w.
3 Szkoła, XIX/XX w.
4 Budynek straży Granicznej  I i II, ok. 1920
5 Dom mieszkalno-gospodarczy, 1 poł. XIX w., koniec XIX w.

SOŁECTWO LUTYNIA

LUTYNIA

Mariusz Gąsiorek
Sołtys Wsi Lutynia

Rada Sołecka: Anna Durczok, Karolina Gröger, Piotr Karwat

Dawne nazwy miejscowości
Leutein ( 1487,1494, 1500,1534,1560), Leutten (1571,1631), Leuthen (1346, 1640, 1715- 1945) Nazwa wsi Leuthen miała charakter topograficzny. Badacze przypuszczali, że mogła ona być pochodzenia słowackiego, gdyż miała końcówkę –in. Wywodzono ją też od niemieckiego słowa lut wiążącego się ze średniogórnoniemieckim słowem lite, oznaczającym górskie dobro, lenno. Inna sugestia, to powiązanie nazwy wsi ze słowem Leite, rozumianym jako stok górski. Obecnie nazwa miejscowości nawiązuje do lokalnej tradycji.

Układ przestrzenny wsi
Wieś znajduje się w Górach Złotych, w wąskiej dolinie Lutego Potoku, prawego dopływu Białej Lądeckiej, na wysokości około 520-580 m n.p.m. Dolina Lutego Potoku wydzielona jest od północnego zachodu i zachodu górami Małą Borówkową, Strzybnikiem i Chłopską Kopą, a od południowego wschodu i wschodu Szwedzkimi Szańcami, Maselnicą i Przełęczą Lądecką. Miejscowość otaczają głównie łąki, a dalej lasy regla dolnego. Okolice Lutyni są bardzo malownicze i interesujące widokowo. Lutynia położona jest przy lokalnej drodze połączonej z gruntowymi drogami leśnymi na stokach gór otaczających wieś.

Historia wsi i dóbr
Według lokalnej tradycji wieś miała być założona przed r. 1300., jednak pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1346 r. Wówczas Lutynia należała do dóbr karpieńskich. Dobro sędziowskie wzmiankowano w 1412 r., a w latach ok. 1487-1495 Lutynia była lennem szlacheckim. W latach nowożytnych, około 1524, 1559 r. próbowano w okolicy wsi prowadzić wydobycie rudy żelaza, ołowiu i srebra(szybko jednak wydobycie zarzucono). W  latach 1660 -1667 nadal istniały we wsi wolne dobra sędziowskie, które należały wówczas do Georga Barischa. Do 1684 r. Lutynia pozostawała wsie kameralną, a później, do 1736 r. znalazła się w posiadaniu szlachty. Od 1736 r. należała do dóbr kameralnych Lądka i wchodziła w skład parafii w Lądku.
W XVII i XVIII w., Lutynia była niewielką rolniczą wsią z warstwą kmieci (ok.13). W 2 połowie XVIII w. i w 1 połowie następnego stulecia nadal zachowywała charakter rolniczy, a rzemiosło reprezentowane było bardzo skromnie. Nie rozwinął się też lokalny przemysł za wyjątkiem górnictwa. Przed 1786 r. miejscowość otrzymała kaplicę modlitewną, a w 1830 r. odnotowano tu szkołę.
Do połowy XIX stulecia Lutynia składała się z dwóch części, kameralnej, należącej do miasta Lądka i z części zawierającej dobra sędziowskie. Po połowie tego stulecia została scalona i po przeprowadzeniu regulacji stosunków społeczno-ekonomicznych stała się niezależną gminą wiejską. Lutynia mimo sprzyjających warunków w XIX w. nie rozwinęła się, ale stała się obok swego przysiółku Ułęże wsią turystyczną, związaną z Lądkiem. W sąsiedztwie znajdowały się miejsca widokowe oraz interesujące formy skalne, m.in. bazaltowe, jak np. Czarne Urwisko, czy Twierdza oraz Leśna Brama i Skalny Wąwóz. Turystyczne funkcje  wsi sprzyjały utrzymaniu się liczby ludności na dość ustabilizowanym poziomie. W 1908 r. zamieszkiwało Lutynie 248 osób, najwięcej w porównaniu z innymi latami. W okresie międzywojennym, ok. 1924/1925 Lutynia należała do niewielkich rolniczych miejscowości ze słabo rozwiniętym rzemiosłem.
Jak już wspominano, w 1412 r. wzmiankowano w Lutyni sędziostwo nie jest w pełni jasne, gdzie ono się znajdowało we wsi, czy też w przysiółku Ułęże, trudno obecnie rozstrzygnąć ten problem. Zdarzało się, że sytuowano sędziostwo poza siedliskami wsi, ale w sytuacji, gdy zakładano, że rozwiną się przy nich nowe osady. Około 1789 r. skład dóbr sędziowskich podlegających jurysdykcji magistratu Lądka wchodziły m.in. folwark sędziowski, młyn i dwie parcele.
Po 1945 r. Lutynia została ponownie zasiedlona. Jednak ze względu na złe warunki glebowo-klimatyczne i trudności komunikacyjne zaczęła się wyludniać. Wieś ma walory turystyczne, w związku z czym rozwijają  się powoli turystyczno-letniskowe funkcje wsi. Na obszarze dawnej kolonii Bergschossel, gdzie później znajdowała się placówka Straży Granicznej powstał ośrodek „Lech i Czech”.

Kościół p.w. św. Jana Nepomucena
Przez długi czas we wsi nie było budynku sakralnego, który wzniesiono dopiero przed 1786 r. Miał on początkowo status kaplicy modlitewnej (ok. 1789), a później kaplicy mszalnej (ok.1845). Obecnie jest to kościół filialny p.w. św. Jana Nepomucena, związany z Lądecka parafią.
Istniejąca dziś murowana budowla, usytuowana na stromym stoku wzniesienia w centrum wsi została zbudowana w 1799 r. w stylu późnego baroku. Otrzymała charakter małego, bezwieżowego,  salowego, wiejskiego kościoła. Wzniesiono ją przy wykorzystaniu tradycyjnego i najprostszego typu przestrzennego i maksymalnie uproszczonych form wystroju elewacji. Kaplicę zbudowano na rzucie prostokąta z półkuliście zamkniętym prezbiterium i nakryto jednym dachem z sygnaturką  z hełmem z prześwitem. Elewację ożywiono parami lizen. Fasadę kaplicy zwieńczono trójkątnym szczytem o lekko wklęsłych spływach (bez wolut) ozdobiona została kamiennym portalem i flankującymi go drewnianymi rzeźbami, obecnie zaginionymi. Zdobiona też była w przeszłości kamieniarką i nawet rzeźbą figuralną, co w przypadku kościołów wiejskich było raczej rzadkością. Kaplicy nie towarzyszy cmentarz.

 

Wykaz niektórych zabytków architektonicznych:

 • Kościół filialny p.w. Św. Jana Nepomucena, 1799
 • Kapliczka na północnym krańcu wsi, XVII w.
 • Budynek mieszkalno-gospodarczy nr. 3, koniec XIX w.
 • Dom mieszkalno-gospodarczy nr. 8, koniec XIX w.
 • Budynek administracyjno-socjalny (w kamieniołomie), pocz. XX w.
 • Dom mieszkalny z bramą nr. 11, koniec XIX w.
 • Budynek – ujęcie wody, 1906.